Produkty żywnościowe w procedurze SENT !!!!!!

Informujemy że  w dniu 21.04.2023 r opublikowano zmianę do Rozporządzenia  Ministra Finansów  w sprawie  towarów objętych systemem monitorowania SENT.

Nowelizacja spowodowała  dodanie do katalogu towarów nadzorowanych przez służbę celno-skarbową znacznego zbioru wyrobów i produktów żywnościowych. Monitorowaniu  podlegać będzie przewóz przez obszar Polski towarów.

Zestawienie kontrolowanych towarów z mocy ustawy SENT będzie dotyczyć  bardzo szerokiej grupy wyrobów, które są określone w projekcie produktami rolnymi, podzielonych na następujące sektory wymienione w odpowiednich częściach załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.):

a) zboża, część I,
b) jaja, część XIX,
c) mięso drobiowe, część XX,
d) produkty pszczele, część XXII’

Obowiązek zgłaszania przewozu takich towarów do rejestru SENT i transport w reżymie nadzoru,  został wprowadzony  niezależnie od kraju pochodzenia produktów i  kierunku przywozu .

Monitoringowi podlegać będą przesyłki  :

  • zbóż o masie przekraczającej 500 kg ,
  • mięsa drobiowego o masie ponad 250 kg,
  • produktów pszczelich o wadze ponad 10 kg

 oraz jaj, jeśli ich liczba w przesyłce przekracza 900 sztuk.

zboże bigbagi
Źródło: TSL SIELSIA

Rozporządzenie z obowiązków zgłaszania do procedur SENT wyłącza jedynie przewóz towarów rozpoczynający się na terytorium Polski wskazany w art. 5 Ustawy SENT.

W związku ze zmianami w procedurze SENT, proponujemy Państwu  nasze usługi szkoleniowe, konsultacyjne i outsourcingowe !!!

Zapraszamy do współpracy!​