Ustawa SENT – Systematyka Kar i Grzywien w  Systemie Monitorowania Przewozu i Obrotu Towarami

System Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) został wprowadzony w kwietniu 2022 roku Ustawą z dn. 9.03.2017r o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Ustawa SENT dotyczy każdego kto przywozi do Polski lub też przewozi przez terytorium RP tzw. towary wrażliwe – szczegółowy wykaz towarów objętych SENT można znaleźć na stronie PUESC. Zgłoszeniu SENT podlega przewóz towarów przekraczający masę 500 kg.

Naruszenie przepisów ustawy SENT skutkuje karami pieniężnymi nałożonymi zarówno na podmiot wysyłający, jaki i podmiot odbierający, a także na samego przewoźnika.   

puesc-sent
Źródło: Intenret

Za jakie przewinienia będą nakładane kary na podstawie ustawy SENT?

Podstawą nałożenia kary lub grzywny w związku z ustawą SENT  jest:

  • Art.  21.  – Kary pieniężne nakładane na podmiot wysyłający lub podmiot odbierający;
  • Art.  22.  – Kary pieniężne nakładane na przewoźnika;
  • Art.  22a. – Niedostarczenie zgłoszonego towaru do miejsca dostarczenia towaru albo miejsca zakończenia przewozu;
  • Art.  24. – Kary pieniężne za niedokonanie aktualizacji zgłoszenia lub zgłoszenia innych danych niezgodnych ze stanem faktycznym;
  • Art.  32.  – Kara grzywny;

Szczegółowe brzmienie ustawy SENT  znajduje się w Dzienniku Ustaw Dz.U.2023.104 t.j. wersja od 13.01.2023r.

Niezamknięty SENT – czy można wnioskować od uchylenie kary?

pieniedze-gotowka
Źródło:TSL SILESIA

Uzupełnienie zgłoszenia SENT o informację o odbiorze towaru czyli. tzw. zamknięcie SENT jest obowiązkowe. Należy tego dokonać w ciągu 24h od dostawy towary – SENT nie zamyka się automatycznie. Czy jest kara za nie zamknięcie zgłoszenia SENT? Nieuzupełnienie w określonym terminie zgłoszenia SENT o informacje o odbiorze lub przeniesieniu własności paliwa opałowego skutkuje karą pieniężną 5000 PLN dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą oraz 1000PLN dla podmiotu nie prowadzącego działalności gospodarczej. Tak samo wygląda sytuacja w przypadku zamknięcia SENT po terminie. Czy można się odwołać od kary za nie zamknięcie SENT? Ustawa SENT przewiduje obowiązek uchylenia kary pieniężnej tylko w jednym przypadku – kiedy niezwłoczna aktualizacja danych nie była możliwa z powodu niedostępności rejestru.

Również w przypadku rozbieżności w rodzaju, ilości, masy lub objętości towaru wskazanego w zgłoszeniu SENT (nadwyżka / niedobór pow.10%), czyli zgłoszenie danych niezgodnych ze stanem fizycznym – kara grzywny wynosi 46% różnicy wartości brutto zgłoszonego towaru  i towaru rzeczywiście przewożonego (nie mniej niż 20.000 PLN).

Regulacje ustawy SENT dotyczą nie tylko podmiotu odbierającego i wysyłającego, ale również samego przewoźnika, jak i kierującego pojazdem. Niezatrzymanie środka transportu na najbliższym parkingu po stwierdzeniu przerwy w działaniu urządzenia geolokalizującego (trwającej dłużej niż 1 godzinę), rozpoczęcie przewozu bez numeru referencyjnego zgłoszenia lub bez dokumentu zastępującego zgłoszenie, nieprzedstawienie środka transportu w danie i w miejscu dostarczenia wskazanym w protokole z kontroli lub w miejscu zakończenia przewozu po terytorium kraju w celu  zdjęcia nałożonych przez organ zamknięć urzędowych – to tylko nie liczne naruszenia, za jakie można otrzymać karę grzywny.

Opracowaliśmy dla Was tabelę, w której w jasno opisaliśmy systematykę kar i grzywien w Systemie Monitorowania Przewozu i Obrotu Towarami.

Zapraszamy na szkolenie: