Ocena i diagnoza efektywności i komplementarności procesów prowadzanych w obszarze towarowej wymiany międzynarodowej.

W naszej ofercie przewidzieliśmy możliwość przeprowadzenie Audytu aktywności Państwa przedsiębiorstwa w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego. Działania weryfikacyjne prowadzone przez naszych ekspertów będą skierowane na ocenę prawidłowości realizacji obowiązków wynikających z ustawodawstwa celnego zarówno Unijnego jak i krajowego . Czynności sprawdzające będą dotyczyły wybranych przez Państwa zagadnień wymiany handlowej z krajami trzecimi .

W wyniku Audytu zapewniamy obiektywną ocenę kontrolowanego obszaru między innymi poprzez :

  • Sprawdzenie zgodności obecnie przyjętego w przedsiębiorstwie trybu działania z regulacjami UE i RP,
  • Ocenę efektywności i komplementarności procesów prowadzanych w obszarze towarowej wymiany międzynarodowej
  • Diagnozę zagrożeń wynikających z przyjętych i stosowanych rozwiązań organizacyjnych ,proceduralnych , strukturalnych , a także podziału zadań i obowiązków w firmie ,
  • Badanie prawidłowości , zgodności z wymogami używanej w działalności gospodarczej dokumentacji handlowej , przewozowej dotyczącej obrotu towarowego z zagranicą
  • Weryfikację stosowanych metod kontroli i nadzoru nad działalnością w zakresie handlu z krajami trzecimi .

Istotą Audytu będzie weryfikacja bieżącego sposobu wywiązywania się z obowiązków publicznoprawnych w zakresie operacji transportu międzynarodowego lub międzynarodowej wymiany handlowej. Proces kontrolny posłuży poprawie organizacji pracy w dziale odpowiedzialnym za obsługę handlową , a przede wszystkim będzie stanowił początkowy etap procesu eliminacji błędów i ustalenia prawidłowego, zgodnego z przepisami trybu działania.

Oferowane usługi w zakresie czynności Audytowych są dopasowywane do zleceniodawcy działającego w konkretnych kontekstach gospodarczych , w związku z tym przed rozpoczęciem badania konieczne jest przeprowadzenie wizyty przygotowawczej.

W trakcie jej trwania nasi eksperci zapoznają się na miejscu, z wszelkimi szczegółowymi informacjami dotyczącymi działalności przedsiębiorstwa w zleconym do kontroli zakresie. Powyższe  rozpoznanie służy maksymalnemu dostosowaniu usługi do kontekstu organizacyjno- gospodarczego w którym działa Zleceniodawca . W wyniku tego etapu zostanie przygotowany indywidualny plan oraz cele Audytu ,które będą podlegały uzgodnieniu przez obie strony. Powyższe pozwoli uwzględnić indywidualne życzenia Klienta.

Na zakończenie działań weryfikacyjnych Zleceniodawca otrzyma szczegółowy raport z audytu, który będzie zawierał opis przeprowadzonych czynności, ocenę istniejącego systemu organizacji pracy w danym obszarze , diagnozę prawidłowości procedur wewnętrznych firmy oraz rekomendacje w zakresie koniecznych usprawnień procesów , procedur lub rozwiązań funkcjonujących w firmie.

  W sytuacji stwierdzenia braku zgodności z obowiązującym ustawodawstwem zostaną wskazane zalecenia dotyczące koniecznych korekt w działalności przedsiębiorstwa w zakresie międzynarodowego obrotu towarami   

W trakcie Audytu zostaną ujawnione wszystkie aspekty przedmiotowego obszaru wymagające dodatkowych środków nadzoru , ograniczenia lub poszerzenia uprawnień pracowników a także zagadnienia wymagające przeprowadzenia szkolenia w celu uzupełnienia wiedzy pracowników.

 W tym zakresie nasza firma posiada szeroka ofertę szkoleniową z której możecie Państwo również skorzystać

Oferujemy kompleksową usługę dotyczącą przepisów celnych dotyczących międzynarodowego obrotu towarowego , która obejmuje sprawdzanie czynności  audytowe  , szkolenie dla pracowników dostosowane do Państwa potrzeb w oparciu o wyniki audytu , jak również wsparcie doradcze w okresie poszkoleniowym . Oferta obejmuje również wszelkie działania z mocy upoważnienia w Państwa imieniu które wymagane sa w myśl przepisów celnych. 

Jakość powyższych usług gwarantują nasi eksperci, posiadający m.in. wieloletnie doświadczenie ze służby w oddziałach celnych nadzorujących obrót towarowy z zagranica ,  komórkach orzeczniczych organów celno–skarbowych , a także pracy w Agencjach Celnych . Zapewnią oni Państwu aktualną i pełna wiedzę o stosowaniu przepisów, przeprowadzą kontrolę prawidłowości stosowanych rozwiązań , opracują wymagane prawem dokumenty , oraz przeprowadzą odpowiednie szkolenia .

Insp. SCS w st. spoczynku, emerytowany funkcjonariusz Służby Celno Skarbowej, z doświadczeniem służby na wielu stanowiskach, w tym w dziale  orzecznictwa w zakresie kar pieniężnych z tytułu naruszenia ustawy o monitorowaniu przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowym i SENT) 

Zastępca dyrektora Agencji Celnej, Agent Celny z wieloletnim doświadczeniem  w zakresie obrotu towarowego, orzecznictwa w postepowaniu celno- podatkowym.(Egzamin Państwowy potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu Agenta Celnego 1993 ).  

Ankieta zgłoszeniowa na szkolenia