Odpowiedzi na konkretne zapytania Klienta, dostarczenie uczestnikom praktycznego zbioru  informacji dotyczących stosowania przepisów ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego i kolejowego oraz obrotu  towarami SENT.

Podmiot wysyłający, podmiot odbierający, przewoźnik, podmiot nabywający, podmiot sprzedający.

W katalogu usług TSL Silesia znajduje się oferta wsparcia i doradztwa merytorycznego w sytuacjach krytycznych,  powstałych w toku realizacji przewozu lub obrotu towarami wskazanymi w ustawie o systemie monitorowania przewozu towarów i obrotu paliwami opałowymi (SENT).

      Należy mieć na uwadze że przedsiębiorcy zobligowani do wykonania przepisów w/w ustawy nie mogą liczyć na tzw. wiążące interpretacje organów nadzorujących, gdyż powyższa regulacja nie jest traktowana jako ustawa podatkowa . Tym samym wyklucza to możliwość występowania przez podatnika o urzędową interpretację w przypadku wątpliwości . Dla uczestników operacji przewozu i obrotu w ramach SENT,  Ministerstwo Finansów zapewniło jedynie pomoc techniczną w razie problemów w funkcjonowaniu rejestru zgłoszeń ( HelpDesk ). Źródłem informacji uzupełniających są wyłącznie nieoficjalne krótkie publikacje na platformie PUESC. Przedsiębiorcy pozostają sami ze swymi problemami w obszarze stosowania ustawy SENT.

Mając to na uwadze oferujemy usługi konsultacyjne w sytuacji powstania niejasności  i problemów w realizacji ustawowych obowiązków . Nasza pomoc doradcza pozwoli ustalić prawidłowy tryb działania a także skutecznie zabezpieczy przed sankcjami finansowymi z tytułu nieprawidłowości w stosowania przepisów .  

Wsparcie może także obejmować konsultacje w sprawach wszczętych przez organy celno-skarbowe postępowaniach wyjaśniających dotyczących kar finansowych.

Dodatkowo jako integralną część procesu doradczego proponujemy cykliczne szkolenia dla pracowników i Państwa firmy.

Oferujemy również pomoc w ustaleniu w Państwa firmie listy towarów monitorowanych w ramach ustawy SENT wg kodów CN. W sytuacji wątpliwości klasyfikacyjnych , działając z upoważnienia  możemy uzyskać WIT (Wiążącą Informację Taryfową) a w przypadku wyrobów akcyzowych WIA (Wiążącą Informację Akcyzową).

Doradztwo w stosowaniu przepisów ustawy SENT świadczymy podmiotom z terenu całej Polski oraz podmiotom zagranicznym , bez względu na branżę, w jakiej działają.

Referencje Klientów TSL Silesia Group:

Zapraszamy do współpracy!