Zapowiadane poszerzenie listy towarów monitorowanych z mocy przepisów ustawy SENT o którym informowaliśmy ,zostało opublikowane i wchodzi z dniem 22 lutego 2022!!!!

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowym (Dz.U z 2022 r poz. 178)

  1. objętych pozycją CN 3814 zawierających więcej niż 70% masy olejów ropy naftowej, innych niż towary objęte tą pozycją zawierające alkohol etylowych.
    Zgłoszeniu będą podlegały przesyłki tego towaru o masie powyżej 500 kg lub objętości przekraczającej 500 litrów

Z obowiązku zgłaszania zwolnione będą przewozy towarów objęte procedurami celnymi oraz powrotnym wywozem, a także towary w opakowaniach jednostkowych o objętości do 11 litrów.

2. odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach, innych niż wymienione w ustawie o SENT, które są:

  • przywożone do Polski lub przewożone „w tranzycie” z jednego państwa członkowskiego UE do drugiego państwa członkowskiego UE, przez Polskę, oraz
  • przemieszczane na podstawie przepisów rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów.

Z obowiązku zgłaszania zwolnione będą przewozy odpadów, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 1013/2006, jeżeli ich ilość w przesyłce nie przekracza 20 kg.

Powyższe zmiany nie będą miały wpływu na formularze do wysyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu SENT, ani schematy komunikatów do niewizualnej obsługi zgłoszeń SENT – obsługa zgłoszeń nie zmieni się.

Jednakże wprowadzenie do zbioru produktów kontrolowanych nowej grupy towarów wymaga od przedsiębiorców dokonania przeglądu katalogu towarów znajdujących się w obrocie handlowym i ewentualne przygotowanie firmy w zakresie szkoleń ,  dokumentacji  i procedur.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług i konsultacji dotyczących weryfikacji statusu towarów pod kątem  wypełniania definicji odpadów oraz przeprowadzania klasyfikacji   taryfikacyjnych towarów.

ustawa  z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1857)

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 1477, ze zm.)

rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowym (Dz.U z 2022 r poz. 178)