Zmiany w ustawie o SENT w zakresie obrotu paliwami

Kolejna nowelizacja Ustawy o SENT

Nie ustają prace legislacyjne nad aktami prawnymi służącymi dalszemu uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie obrotu paliwami silnikowymi takimi jak benzyny, olej napędowy i gaz LPG (autogaz ) . Projektowane rozwiązania stanowić będą kolejny etap realizowanego procesu monitorowania obrotu paliwami.
Jak oceniają władze pomimo wdrożenia pakietu paliwowego i pakietu przewozowego nadal istnieje możliwość wprowadzania do obrotu m.in. na stacjach paliw produktów ropopochodnych które nie spełniają wymogów określonych w przepisach odrębnych dla paliw silnikowych.
Wśród pakietu zmian do szeregu aktów prawnych ( Prawo Energetyczne, Ustawa o podatku Akcyzowym , Ordynacja Podatkowa , Ustawa o KAS ) odnajdujemy także projekt nowelizacji Ustawy SENT.
Projektowane rozwiązania mają na celu usprawnienie procesu kontroli nad obrotem tego rodzaju wyrobów akcyzowych przy wykorzystaniu obecnie już funkcjonujących rozwiązań prawnych i narzędzi informatycznych (system monitorowania przewozu towarów). Pozwolą one na bieżące monitorowanie przewozu benzyn i oleju napędowego, nadzorowanie ich obrotu (sprzedaży) , redukcję nadużyć a także zapewnią przejrzystość obrotu w obszarach dotychczas niemonitorowanych.
Dla zapewnienia szczelności systemu obrotu paliwami silnikowymi podmioty uczestniczące w tym obrocie prowadzące działalność gospodarczą będą podlegać obowiązkowi rejestracyjnemu miejsc dostarczania paliw. Obowiązek rejestracji będzie miał charakter jednorazowy (przed dokonaniem pierwszej czynności z wykorzystaniem przedmiotowych wyrobów akcyzowych do danego miejsca/urządzenia). Co prawda będzie to czynność o charakterze technicznym, niezbędna jednak dla potrzeb wymagań funkcjonalnych systemu monitorowania przewozu i obrotu oraz dokonywania zgłoszeń przewozu w celu identyfikacji miejsca/urządzenia niestacjonarnego, do którego winny być dostarczone paliwa silnikowe. Nadane numery identyfikacyjne będą odzwierciedlone w zgłoszeniu SENT .
W celu maksymalnego ułatwienia jednorazowego zgłoszenia rejestracyjnego projektowana nowelizacja przewiduje możliwość rejestracji w formie elektronicznej za pomocą formularza udostępnionego na stronie PUESC.
Jednocześnie w przypadku stacji paliw ciekłych oraz stacji kontenerowych planuje się obowiązek przekazywania danych związanych ze stanami liczników urządzeń pomiarowych/odmierzaczy z dystrybutorów skutecznie ograniczy możliwość wprowadzenia nielegalnego paliwa do obrotu.
Wykorzystując możliwości techniczne oraz istniejącą infrastrukturę, dla ograniczenia uciążliwości tego obowiązku dla podmiotu prowadzącego stację paliw, możliwe będzie zbiorcze przekazywanie danych z dystrybutorów wykorzystując tzw. POS (point of sale) – terminale stosowane na stacjach paliw do obsługi transakcji sprzedaży.
Ponadto w związku z ryzykiem omijania systemu monitorowania przy wykorzystaniu wyłączeń dotyczących przewozów międzymagazynowe a także dostawy do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej– nowelizacja ustawy przewiduje się nałożenie obowiązku zgłaszania przewozu w obu wymienionych sytuacjach.
Nowelizacja nałoży również obowiązek nadzoru nad transportem paliw gdy waga przesyłki jest równa lub poniżej 500 kg albo litrów.
Obecnie trwają prace konsultacyjne nad przedstawionymi projektami nowelizacji Ustaw . Podmioty uczestniczące w obrocie produktami paliwowymi wskutek wprowadzonych regulacji czeka trudny proces przystosowania się do zmian organizacyjnych. Chętnie pomożemy….

Zapraszamy na szkolenie:

Referencje Klientów TSL Silesia Group:

Zapraszamy do współpracy!