Od dnia 22 lutego 2022 nastąpiło wprowadzenie „ odpadów” do katalogu towarów których przewóz jest monitorowany na podstawie ustawy o systemie monitorowania i obrotu towarami (SENT)

Od  tego dnia nadzorem z mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowym (Dz.U z 2022 r poz. 178)  objęto monitoringiem  przywóz i przewóz przez terytorium Polski  „odpadów”
  Pojęcie odpadów przepisy  ustawy SENT, wiążą z definicją odpadów zawartą w krajowej ustawie o odpadach. W ten sposób podmioty gospodarcze działające w obszarze recyklingu odpadów,  ich składowania , magazynowania , przerobu i odzyskiwania surowców stały się w dużej części adresatami postanowień ustawy o monitorowaniu przewozu i obrotu towarami.

   Nie przesłanie zgłoszenia transportu odpadów do specjalnego  rejestru Ministerstwa Finansów,  nieprawidłowości i niezgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych w treści zgłoszenia , niedopełnienie obowiązków niezwłocznej aktualizacji informacji w zgłoszeniu, niesprawność obowiązkowych geolokalizatorów, czy też nie wykonanie innych obowiązków w określonym horyzoncie czasowym- może skutkować nałożeniem sankcji finansowych . Wymiar kar pieniężnych i kar grzywny przewidzianych w wystawie SENT jest dotkliwy i uzależniony od stwierdzonych przez organy kontrolne nieprawidłowości . Wysokość kar pieniężnych wynosi od 10.000PLN  ,poprzez   karę w wys. 46% wartości towaru nie mniej niż 20 000 PLN kończąc na karze w kwocie 100 000 PLN. Kary grzywny wymierzane mandatem stosowane są w wymiarze od 5000- 7000 PLN        

Proponujemy Państwu  usługę doradczo-konsultacyjną dedykowaną dla podmiotów zajmujących się gospodarka odpadami . W trakcie konsultacji prowadzonych przez  ekspertów rozstrzygniemy czy Państwa podlega pod reżimy SENTB ,  znajdziemy rozwiązanie konkretnych problemów , rozwiejemy wątpliwości dotyczące stosowania przepisów SENT do odpadów,  oraz wyjaśnimy wszelkie aspekty użycia tych regulacji w codziennej działalności Państwa przedsiębiorstw.

Zastępca dyrektora Agencji Celnej, Agent Celny z wieloletnim doświadczeniem  w zakresie obrotu towarowego, orzecznictwa w postepowaniu celno- podatkowym.(Egzamin Państwowy potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu Agenta Celnego 1993 ).  

Insp. SCS w st. spoczynku, emerytowany funkcjonariusz Służby Celno Skarbowej, z doświadczeniem służby na wielu stanowiskach, w tym w dziale  orzecznictwa w zakresie kar pieniężnych z tytułu naruszenia ustawy o monitorowaniu przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowym i SENT) 

Referencje Klientów TSL Silesia Group:

Zapraszamy do współpracy!