Pismo Wydziału Prewencji, Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Ministerstwa Finansów - znak DZP10.K076.129.2021 - dotyczące przemieszczanie odpadów – SENT

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 178) i objęciem nowej grupy towarów obowiązkiem dokonywania zgłoszeń w rejestrze SENT – systemowi SENT podlega przywóz odpadów na terytorium kraju oraz przewóz odpadów w tzw. „tranzycie” przez Polskę – Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Ministerstwa Finansów przekazuje poniższą informacje z jednoczesną prośbą, o jej rozdystrybuowanie do jak najszerszej grupy podmiotów realizujących ww. przewozy.

Zgodnie z art. 10a ustawy1 , przewoźnik jest zobowiązany do przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego zgłoszeniem SENT. W celu udostępniania danych geolokalizacyjnych, przewoźnicy mogą stosować urządzenia ZSL, urządzenia OBU (urządzenia pokładowe) lub aplikację e-TOLL PL. Wybór sposobu przekazywania danych geolokalizacyjnych jest kompetencją przewoźnika.

Na potrzeby realizacji obowiązków przekazywania danych geolokalizacyjnych wynikających z ustawy1 , dopuszczone są: – lokalizatory ZSL – w celu wykorzystywania usług ZSL na potrzeby systemu SENT, konieczna jest rejestracja usług ZSL przez operatorów ZSL. Po dokonaniu rejestracji urządzenia ZSL, operator uzyskuje numer biznesowy lokalizatora, który powinien być przekazany użytkownikowi swoich urządzeń (np. przewoźnikowi).

Przewoźnik w zgłoszeniach SENT wykorzystuje numer biznesowy właściwie zarejestrowanego lokalizatora ZSL. Przewoźnik zaopatrując się w lokalizator od operatora usług ZSL powinien upewnić się co do konfiguracji i rejestracji do właściwych usług danego numeru biznesowego lokalizatora. Wszystkie informacje dla operatorów ZSL i przewoźników znajdują się na portalu PUESC. Dla operatorów udostępniono środowisko testowe, które umożliwia testowanie poprawnego przesyłania danych geolokalizacyjnych na potrzeby systemu SENT. Dodatkowo, na PUES  zostały opublikowane (w „FAQ”) najczęściej zadawane przez operatorów ZSL i przewoźników pytania wraz z odpowiedziami; – aplikacja mobilna – aplikacją mobilną umożlwiającą udostępnianie danych geolokalizacyjnych na potrzeby systemu SENT jest e-TOLL PL (dostępna w sklepach Google Play i App Store).

Aplikacja e-TOLL PL jest wspólną aplikacją dla systemów SENT i e-TOLL. Aby móc ją używać tylko na potrzeby systemu SENT, nie ma konieczności rejestracji konta na stronie etoll.gov.pl – jest to czynność fakultatywna dla kierowców, którzy chcą korzystać z tej aplikacji na potrzeby systemu poboru opłaty elektronicznej e-TOLL. – urządzenia pokładowe OBU – na potrzeby systemu SENT umożliwiono wykorzystywanie urządzeń pokładowych OBU (z ang. On Board Unit).

Urządzenia OBU (klasy GNSS) są urządzeniami technologicznie zbliżonymi do urządzeń trwale montowanych w pojazdach samochodowych (lokalizatory ZSL). Urządzenia OBU dopuszczone do użytku w systemie SENT to takie, które uzyskały pozytywny wynik w testach dla systemu e-TOLL i są dostępne w sieci dystrybucji Ministerstwa Finansów lub operatora OBU znajdującego się na liście operatorów udostępnionej na stronach MF.

Urządzenia OBU wymagają rejestracji przez operatorów OBU. Po dokonaniu rejestracji urządzenia OBU, operator uzyskuje numer biznesowy urządzenia, który powinien być przekazany użytkownikowi swoich urządzeń (np. przewoźnikowi). Przewoźnik w zgłoszeniach SENT wykorzystuje numer biznesowy właściwie zarejestrowanego urządzenia OBU.

Dla operatorów udostępniono środowisko testowe, które umożliwia testowanie poprawnego przesyłania danych geolokalizacyjnych na potrzeby systemu SENT. W ramach podsumowania informujemy:

  1. W systemie SENT dostępne są trzy typy urządzeń przekazujących dane geolokalizacyjne, a ich identyfikatory biznesowe powinny być wpisywane w zgłoszeniach SENT na portalu PUESC:

 – lokalizatory ZSL (ich identyfikator biznesowy rozpoczyna się od litery „Z”);

– aplikacja e-TOLL PL (identyfikator biznesowy rozpoczyna się od litery „M”);

– urządzenia OBU (identyfikator biznesowy rozpoczyna się od litery „U”).

  1. Dla urządzeń zarejestrowanych w usługach ZSL/OBU oraz aplikacji e-TOLL PL, wykorzystywanych na potrzeby systemu SENT, konieczna jest jednorazowa aktywacja numeru biznesowego lokalizatora – odbywa się automatycznie poprzez jego wskazanie (w trakcie uzupełniania zgłoszenia przez przewoźnika) w zgłoszeniu SENT jako główny lub zapasowy lokalizator.
  2. W zarządzaniu lokalizatorami ZSL lub urządzeniami OBU, wiodącą rolę pełni operator ZSL/OBU – i to operator zapewnia interfejsy umożliwiające przekazywanie danych geolokalizacyjnych do systemu SENT. Interfejs zapewniony przez operatora jest przedmiotem jego działalności, a przewoźnik decydując się na konkretne rozwiązanie akceptuje warunki operatora. Obowiązkiem przewoźnika jest upewnienie się, czy urządzenie którym się posługuje jest właściwie skonfigurowane i zapewnia odpowiednią transmisję danych poprzez komunikację z rejestrującym urządzenie operatorem ZSL/OBU. 3/3
  3. W przypadku kontroli i stwierdzenia przez uprawniony organ niewykonania obowiązków przewoźnika / kierującego wynikających z ustawy 2 , przewidziane są kary.
  4. Wszelkie informacje związane z systemem SENT dostępne są na portalu PUESC.

Z wyrazami szacunku Zastępca Dyrektora Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów Dariusz Rostkowski /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Zapis na szkolenie:

Referencje Klientów TSL Silesia Group:

Zapraszamy do współpracy!