Przygotowanie opracowania  instruktażowego, mającego  duże znaczenie dla sprawnego działania przedsiębiorstwa, ustanawianie mechanizmów kontroli i nadzoru w opisywanym obszarze.      

Zgodnie z przepisami ustawy SENT istnieje 6 scenariuszy przewozu lub obrotu towarami które podlegają monitorowaniu. W każdym z tych wariantów na poszczególnych uczestników regulacja nałożyła do wypełnienia szereg obowiązków.

      Inne wymagania przepisy nakładają na podmiot  odbierający towar w transakcji  nabycia wewnątrzwspólnotowego, inne warunki musi wypełnić podmiot wysyłający a jeszcze inne czynności winien zrealizować przewoźnik na przykład podczas tranzytu towaru przez Polskę. Do nałożonych obowiązków należą między innymi: opracowanie przesyłanie do systemu   elektronicznych zgłoszeń przewozu i obrotu towarami , uzupełnianie i aktualizacja danych w rejestrze SENT, potwierdzanie odbioru towarów , stosowania urządzeń geolokalizacyjnych, a także warunek dostarczania towarów do miejsc wskazanych przez funkcjonariuszy organów kontrolnych.

Nieprawidłowości w realizacji ustawowych obowiązków, mogą skutkować nakładanymi przez organy Celno – Skarbowe, dotkliwymi sankcjami finansowymi. Ich wysokość może sięgać od 1000 PLN  do 100 000 PLN ,a nawet do wysokości 46% wartości przewożonego towaru. Często, powstałe uchybienia w stosowaniu przepisów mają swoje przyczyny w złym zarządzaniu procesami obsługi systemu SENT w przedsiębiorstwach, braku określonych czytelnych reguł postępowania w typowych sytuacjach, nie przypisaniu pracownikowi  czytelnego zakresu odpowiedzialności, czy też nie istnieniu w ramach organizacji mechanizmów kontroli i nadzoru. 

Zaprojektowanie kompleksowej procedury, zostanie poprzedzone wcześniejszym zgromadzeniem i analizą informacji o przyjętych przez zamawiającego rozwiązaniach organizacyjnych w obszarze SENT. Nasi eksperci przygotują dla wskazanych przez zleceniodawcę scenariuszy operacji, szczegółowe instrukcje postępowania dla komórek przedsiębiorstwa uczestniczących przewozie bądź obrocie towarami monitorowanymi. Opracowane zasady postępowania będą uwzględniały specyfikę funkcjonowania Państwa firmy w ramach przepisów przedmiotowej ustawy. Treść procedury będzie zawierała szczegółowo opisany dla  poszczególnych pracowników zakres powiązanych ,chronologicznie następujących po sobie czynności oraz  wytwarzanych w procesie dokumentów. Projekt będzie precyzował ponadto przydzielony pracownikom zasięg kompetencji decyzyjnych, wymiar odpowiedzialności wynikający z postawionych działań oraz rolę pełnioną w operacji. Oprócz podstawowego charakteru instruktażowego, opracowanie będzie posiadało  duże znaczenie dla organizacji działania przedsiębiorstwa ,ustanawiając mechanizmy kontroli i nadzoru w opisywanym obszarze.

       Dzięki skorzystaniu z oferty sporządzenia procedur SENT, zracjonalizujecie i udoskonalicie organizację pracy przedsiębiorstwa, dostarczycie pracownikom szczegółowych i kompletnych instrukcji działania a przede wszystkim zminimalizujecie Państwo,  możliwość mogących powstać nieprawidłowości w czasie realizacji przepisów ustawy o monitorowaniu przewozu i obrotu towarami

Młodszy Insp. SCS w st. spoczynku, emerytowany funkcjonariusz Służby Celno Skarbowej, z doświadczeniem służby na wielu stanowiskach, w tym w dziale  orzecznictwa w zakresie kar pieniężnych z tytułu naruszenia ustawy o monitorowaniu przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowym i SENT) 

Zastępca Dyrektora Agencji Celnej TSL Silesia,

Agent Celny z wieloletnim doświadczeniem  w zakresie obrotu towarowego, orzecznictwa w postepowaniu celno- podatkowym.(Egzamin Państwowy potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu Agenta Celnego 1993 ).