Karta zgłoszenia reklamacji wykonanej usługi audytu, outsourcingu, opracowania procedur, doradztwa

Reklamacja jest rozpatrywana przez koordynatora z udziałem szkoleniowców/doradców, których dotyczy zaistniała sytuacja.

Forma odpowiedzi na zgłoszona reklamację – pisemna.

Rekompensata:  dodatkowe spotkanie doradcze / szkolenie uzupełniające.

Może występować rekompensata finansowa, w razie gdyby usunięcie niezgodności było niemożliwe. W tym przypadku rekompensata finansowa nie może przekroczyć 30 % wartości usługi.

Zgłoszenie reklamacyjne jest przyjmowane w formie wypełnionej karty zgłoszeniowej, dostępnej na stronie internetowej TSL Silesia Group.

Zgłoszenie reklamacyjne: