W wyniku prac Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej opublikowano Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 z dnia 10 maja 2023 r. ustanawiające mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2. Przepisy będą wprowadzane etapowo. Ostatni kwartał 2023 będzie rozpoczynał pierwszą przejściową fazę realizacji postanowień mechanizmu. 

Zgodnie z art. 35 w/w Rozporządzenia CBAM wprowadzono obowiązek sprawozdawczości który będzie dotyczył  towarów importowanych w okresie  od dnia 01.10.2023 do 31.12.2025 .  

Po upływie kolejnych kwartałów Importerzy będą zobowiązani do raportowania w dedykowanym rejestrze przejściowym, szczegółowych danych obejmujących między innymi: ilość sprawdzonych z krajów trzecich i towarów objętych monitorowaniem, wartości tzw. „emisji wbudowanych”, „emisji pośrednich” oraz poniesionych kwot opłaty emisyjnej.

CBAM

Mając powyższe na uwadze, proponujemy Państwu szereg usług w okresie przejściowym wprowadzania mechanizmu CBAM:

  • rejestrowanie importerów na portalu dla przedsiębiorców CBAM umożliwiającym raportowanie w rejestrze tymczasowego CBAM,
  • sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez importera zbiorczych danych dotyczących przywozu towarów z rozbiciem   na poszczególne kategorie,  
  • sporządzenie kwartalnych zestawień zbiorczych towarów importowanych za pośrednictwem TSL Silesia na podstawie przekazanych do TSL Silesia wskaźników emisji i opłat obliczonych dla poszczególnych towarów,
  • opracowanie danych deklarowanych ilości emisji wbudowanych, emisji pośrednich oraz wysokości opłat emisyjnych przypadających od importowanych towarów – z rozbiciem na poszczególne kategorie,  
  • przygotowanie formularzy kwartalnych sprawozdań CBAM dla importowanych towarów monitorowanych w okresach sprawozdawczych – z rozbiciem na poszczególne kategorie,
  • przygotowywanie wniosków o modyfikację i korektę informacji zawartych w sprawozdaniach CBAM przekazanych przez importera do rejestru przejściowego.

Zaznaczamy że nieprawidłowości, błędy, pomyłki w zakresie przekazywanych przez importera w/w danych źródłowych
służących do opracowania sprawozdań zwalniać będą upoważnionego z odpowiedzialności przed organami kontroli.

Przypominamy, że zgodnie z art.16 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2023/1773 ustanawiającego zasady stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2023/956 – nie podjęcie przez importera działań w celu dopełnienia obowiązku sprawozdawczego lub nieprawidłowości w sprawozdaniu zagrożone są karą od 10 EUR do 50 EUR za tonę niezgłoszonych towarów.

Na dalszych etapach wprowadzania przepisów dotyczących mechanizmu CBAM zaproponujemy rozszerzenie katalogu usług.

Zapraszamy do współpracy!​