Do 80% dofinansowania!

Złóż wniosek i zdobądź dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla siebie i pracowników!

 

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)

Nr rejestracyjny certyfikatu: DEKRA/SUS/000982

Nabycie przez  uczestników szkolenia wiedzy merytorycznej i umiejętności  na poziomie wystarczającym dla  sprawnej obsługi obrotu towarowego z zagranicą.

W czasie szkolenia wyjaśnione  zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące elementów kalkulacyjnych mających wpływ na wymiar należności celnych od towarów  w obrocie towarowym z zagranicą ze szczególnym naciskiem na kwestię wartości celnej towarów.

Szkoleniowcy przedstawią informacje dotyczące dokumentacji towarzyszącej przesyłce  niezbędnych do objęcia towaru [procedurą dopuszczenia do obrotu  , rodzajów oraz formy  dowodów finansowych stanowiących podstawę do określania wartości celnej  a także trybu określania wartości celnej metodami zastępczymi 

Przybliżone zostaną praktyczne aspekty związane z uzupełnianiem zgłoszeń celnych o informacje dotyczące elementów kalkulacyjnych przy zastosowaniu nietypowych warunków , dostawy dodatkowych kosztów doliczanych do wartości celnej a także podlegającej  odliczeniu

 1. Uczestnik zdobywa lub poszerza swoją wiedzę na temat procedur celnych , warunków formalnych ich stosowania, wymaganej dokumentacji  a także  obowiązków i konsekwencji  w tym również finansowych wynikających z ich stosowania.
 2. W sposób  świadomy i oparty na wiedzy wynikającej z przepisów ,  samodzielnie potrafi sporządzić dokumenty w celu objęcia towaru konkretna procedurą , zna zasady wypełniania zgłoszenia celnego , umie skompletować  dokumentację celną  niezbędną do  dokonania zgłoszenia celnego do procedury. 
 3. Uczestnik potrafi zweryfikować poprawność zastosowanej w zgłoszeniu celnym  wartości celnej towaru i innych elementów kalkulacyjnych. 
 4. Uczestnik może samodzielnie dokonywać  oceny prawidłowość realizacji czynności obsługi celnej zleconych z mocy upoważnienia Agencji celnej  lub firmie zewnętrznej.
 1. Uczestnik zostaje zapoznany z zasadami dokonywania dla obrotu towarowego z zagranicą określonymi w przepisach celnych .
 2. Uczestnik posiada informacje dotyczące wymogów i warunków stosowania najbardziej popularnych procedur celnych.
 3. Uczestnik zdobywa wiedzę  o podstawowych pojęciach , definicjach i terminach używanych w regulacjach  prawa celnego.
 4. Uczestnik uzyskuje informacje o zasadach  sporządzania zgłoszeń celnych dla poszczególnych procedur oraz koniecznej dokumentacji towarzyszącej.
 5. Uczestnik zna podstawowe elementy mające wpływ na wymiar należności importowych oraz  ograniczenia w przywozie i wywozie towarów na i poza obszar   celny UE.
 1. Uczestnicy samodzielnie rozpoznają  dopuszczalną do zastosowania wobec towaru  w danych okolicznościach procedurę celną 
 2. Uczestnicy samodzielnie  potrafią dokonać wyboru najkorzystniejszej  dopuszczalnej stawki celnej w świetle posiadanej dokumentacji
 3. Uczestnicy samodzielnie potrafią zweryfikować poprawność zastosowanych w  zgłoszeniu elementów kalkulacyjnych
 4. Uczestnicy  potrafią zdefiniować  zakres wymaganych obowiązków , a także  nałożonych kosztów  na poszczególne strony transakcji  przez użytą regułę Incoterms  ®  
 5. Uczestnicy dostrzegają  wpływ poszczególnych elementów kalkulacyjnych na wartość celną towaru w imporcie i eksporcie 

Uczestnik nabywa w trakcie szkolenia wiedzę praktyczna i teoretyczną, pozwalającą na samodzielną ocenę  realizacji obowiązków wynikających z UKC w zakresie importu i eksportu . Zdobyte informacje umożliwiają  uczestnikowi  rozpoznawanie spełnienia wymogów formalnych , proceduralnych i technicznych dla procedury wywozu oraz dopuszczenia do obrotu    . Uzyskana wiedza czyni uczestnika kompetentnym  członkiem zespołu  pracowniczego odpowiedzialnego za organizację  zamówień , zakupu  , przewozu, i międzynarodowego obrotu towarami . 

Zalety szkolenia:

Szkolenie dostarcza wiedzy dla pracowników zaangażowanych w procesy organizacji  zakupu  towarów,  międzynarodowego obrotu towarowego , oraz  przewozu  towarów . Program szkolenia zapewnia szeroki zakres informacji o podstawowych  wymogach i obowiązkach a także  ograniczeniach  w procedurach wywozu i dopuszczeniu do obrotu.  Prezentowane  w szkoleniu treści  pozwalają dostrzec  wpływ poszczególnych elementów kalkulacyjnych na wartość celną towarów stanowiącą podstawę wymiaru należności celnych w imporcie a także zauważyć konsekwencje płynące  z ujednolicenia reguł handlowych. W ten sposób uczestnik szkolenia zostaje  wyposażony w zasób wiedzy niezbędnej do prawidłowej realizacji obowiązków celnych w obszarze importu i eksportu.

1.Obrót towarowy z zagranicą : procedury celne – wprowadzenie
– Przepisy unijne regulujące obrót towarowy z zagranicą
– Przepisy krajowe regulujące obrót towarowy z zagranicą
– Procedura dopuszczenia do obrotu- przepisy ,zastosowanie ,  wymogi , obowiązki 
– Procedura  wywozu– przepisy ,zastosowanie ,  wymogi , obowiązki 

2.Wartość celna towarów , wartość transakcyjna, wartość statystyczna – zakres pojęciowy terminów wg. UKC

3.Metody ustalenia wartości celnej
– metoda wartości transakcyjnej
– metody zastępcze ustalania wartości celnej

 4.Składniki korygujące wartość towaru
– koszty doliczane do ceny transakcyjnej
– koszty odliczane od ceny transakcyjnej
5.Dokumetacja dowodowa służąca do ustalenia  wartości celnej  towaru
6.Ustalenie wartości celnej w dostawie  bezpłatnej
7.Koszty transportu i ubezpieczenia w związku z ustalaniem wartości celnej
8 .Warunki dostawy – Incoterms  ® 2020 .
9.Pochodzenie towaru
Rodzaje pochodzenia towaru
– pochodzenie towaru preferencyjne
– pochodzenie towaru niepreferencyjne
Formy dokumentów potwierdzających pochodzenie dla zastosowania stawek celnych obniżonych w imporcie
 12 . Zgłoszenie celne jako podstawowy dokument w obrocie towarowym z zagranicą
 – zasady stosowania,  wymogi formalne
– zakres informacji  podlegających wpisywaniu ,  
– dołączane dokumenty
–  instrumenty prawne dla korekty i sprostowania zgłoszenia
–  decyzje organu celnego zmieniające należności celno podatkowe  w zgłoszeniu
13.Rozliczenie podatku VAT w deklaracji podatkowej, konsekwencje nieprawidłowości deklaracji i dokumentacji podatkowej
14.Przechowywanie dokumentów i innych informacji
19.Podsumowanie szkolenia : pytania i odpowiedzi

Szkolenie zostanie poprowadzone przez 2 doświadczonych  wykładowców . Zasób wiedzy praktycznej i teoretycznej  prowadzący nabyli poprzez wieloletnie doświadczenie  w trakcie pracy w Agencji Celnej oraz  służby na kierowniczych stanowiskach w strukturach Służby Celnej i Celno – Skarbowej.

Służba w organach dotyczyła organizacji  pracy  oddziałów celnych odpowiedzialnych za kontrolę obrotu towarowego z zagranicą I gwarantuje kompleksowe spojrzenie na realizacje ustawowych  obowiązków w obszarze obrotu towarowego z zagranicą

Praca certyfikowanego agenta celnego  w bezpośredniej obsłudze zgłoszeń celnych dla wszystkich procedur celnych obejmuje całe spektrum ruchu towarowego – od przesyłek drobnicowych do towarów masowych w transporcie kolejowym i morskim .

Prezentowane podczas szkolenia  informacje  przygotują uczestników  do świadomego i skutecznego działania  w obszarze importu towarów , co pozwoli na zniwelowanie mogących powstać nieprawidłowości .

Zapis na szkolenie:

Referencje Klientów TSL Silesia Group:

Zapraszamy do współpracy!

Partnerzy Medialni