Szkolenie Incoterms ® 2020

Do 80% dofinansowania!

Złóż wniosek i zdobądź dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla siebie i pracowników!

 

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)

Nr rejestracyjny certyfikatu: DEKRA/SUS/000982

Zapoznanie uczestników  z międzynarodowym systemem reguł handlowych Incoterms  ® 2020 .

Poznanie znaczenia i funkcji  reguł Incoterms ® 2020  w procedurach celnych  stosowanych w obrocie towarowym z zagranicą  w kontekście wartości  celnej w  zgłoszeniu  celnym

W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z historią oraz celami  powstania uniwersalnych   zasad handlowych stosowanych w  transakcjach  . Przedstawiona i omówiona zostanie struktura  oraz zakresy  pojęciowe wszystkich  reguł ustalonych w systemie   Incoterms  ® 2020.  Zaprezentowane zostaną zakresy i podział obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między sprzedającym a kupującym.

Przedstawione i omówione zostaną również  istotne kwestie takie jak rola miejsca dostawy i przeznaczenia , gestia transportowa i rola spedytora oraz ubezpieczenie w  regułach  Incoterms  ® 2020 .

  1. Uczestnik zdobywa lub powiększa zasób informacji dotyczących reguł Incoterms  ® 2020 .
  2. Potrafi  dostrzec różnice w kwestii nałożonych na uczestników transakcji handlowych obowiązków wynikających z  zasad wyznaczonych systemem Incoterms  ®.
  3. Uczestnik świadomie i  prawidłowo opracowuje dokumentację celną  dotyczącą przywozu lub wywozu towarów w przypadku obrotu z krajami trzecimi .
  1. Uczestnik zostaje zapoznany z genezą oraz celami powstania i  obszarem stosowania reguł Incoterms  ® 2020 
  2. Uczestnik posiada szczegółowe usystematyzowane  informacje o regułach  Incoterms  ® używanych   we wszystkich rodzajach transportu      
  3. Uczestnik potrafi określić obowiązki , koszty i ryzyko przypisane do każdej reguły.
  1. Uczestnicy samodzielnie  potrafią dokonać wyboru najkorzystniejszej i dopuszczalnej  do zastosowania  w danym kontekście formuły
  2. Uczestnicy samodzielnie potrafią zweryfikować poprawność zastosowanych w transakcji  warunków Incoterms  ® 2020 
  3. Uczestnicy  potrafią zdefiniować  zakres wymaganych obowiązków , a także  nałożonych kosztów  na poszczególne strony transakcji  przez użytą regułę Incoterms  ®  
  4. Uczestnicy dostrzegają  wpływ użytych warunków Incoterms  ®  na wartość celną towaru w imporcie i eksporcie 

Uczestnik nabywa w trakcie szkolenia wiedzę praktyczna i teoretyczną, pozwalającą na samodzielną ocenę zasadności użycia reguły Incoterms  ®  , zależnie od okoliczności transakcyjnych i transportowych . Zdobyte informacje umożliwiają  uczestnikowi  efektywne i świadome podejmowanie decyzji o użyciu właściwych warunków handlowych stosowanie do kontekstu . Uzyskana wiedza czyni uczestnika kompetentnym  członkiem zespołu  pracowniczego odpowiedzialnego za organizację  zamówień , zakupu  , przewozu towarów 

Szkolenie dostarcza wiedzy dla każdego z uczestników transakcji handlowej oraz operacji przewozu  towarów . Program szkolenia zapewnia także informacje  dotyczącą wpływu zastosowanych reguł handlowych na wartość celną towarów stanowiącą podstawę wymiaru należności celnych w imporcie . Szeroki zakres  informacji daje możliwość zrozumienia znaczenia  uniwersalizacji zasad w handlu międzynarodowym . Uczestnik dostrzega konsekwencje płynące  z ujednolicenia reguł handlowych .  W ten sposób uczestnik szkolenia zostaje  wyposażony w zasób wiedzy niezbędnej do świadomego i zgodnego z przepisami organizowania zakupu  i realizacji operacji przewozu towarów.

1. Wprowadzenie – pojęcie formuł handlowych
2. Rys historyczny oraz cel powstania reguł
3. Klasyfikacja Incoterms ®:
– podział wg. kryterium ryzyka
– podział wg. kryterium rodzaju transportu
4.Różnice między Incoterms ® 2010 i Incoterms ® 2020
5. Gestia transportowa i rola spedytora
6.Ubezpieczenie w Incoterms ® 2020
7. Rola miejsca w Incoterms ® 2020:
– miejsce dostawy
– miejsce przeznaczenia
8. Struktura wewnętrzna Incoterms ® 2020

9.Omówienie reguł :
– 7 reguł we wszystkich środkach transportu EXW,FCA,CPT,CIP,DAP,DPU I DDP
– 4 reguły w transporcie morskim i wodnym śródlądowym FAS, FOB,CFR i CIF
– dokumenty w transporcie morskim
10.Warunki dostaw w kontenerach morskich :
– specyfika dostaw w kontenerach a stosowanie reguł Incoterms ® 2020
– Konwencja SOLAS

11.Wybrane obszary zobowiązań ,pojęcia i zakres :
– odprawa towarów
– pomoc przy odprawie
– bezpieczeństwo w odprawie

12. Obowiązki związane z odprawą celną oraz z pomocą przy odprawie określone w regułach
13. Rola reguł Incoterms ® 2020 w procedurach celnych :
– zgłoszenie celne
– wartość celna
– zasady w imporcie
– zasady w eksporcie
14.Kwestia wyboru reguły Incoterms ® 2020
15.Podsumowanie szkolenia.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez 2 doświadczonych  wykładowców . Zasób wiedzy praktycznej i teoretycznej  prowadzący nabyli poprzez wieloletnie doświadczenie  w obszarze spedycji i logistyki w trakcie pracy w Agencji Celnej oraz  służby na kierowniczych stanowiskach w strukturach Służby Celnej i Celno – Skarbowej. Służba w organach dotyczyła organizacji  pracy  oddziałów celnych odpowiedzialnych za kontrolę obrotu towarowego z zagranic ą co gwarantuje kompleksowe spojrzenie na realizacje obowiązków ustawowych .

Prezentowane podczas szkolenia  informacje  o systemie Incoterms  ® 2020  maja duża wartość edukacyjną i praktyczną zarówno dla  handlowca,   spedytora , logistyka i przewoźnika  nadają dużej wartości edukacyjnej i praktycznej .

Partner informacyjny: