Przepisy celne w obrocie towarowym z zagranicą

Dostarczenie uczestnikom szkolenia kompleksowej  wiedzy o obowiązkach celnych i podatkowych  nałożonych  na uczestników obrotu towarowego z zagranicą z mocy przepisów UE.

Podczas  szkolenia zostanie przedstawiony w kompletny sposób zbiór  najważniejszych informacji stanowiących podstawy wiedzy o celnych przepisach unijnych i prawie polskim .   W przystępnej formie zaprezentowane zostaną źródła prawa celnego  zarówno Europejskiego jak i autonomicznych regulacji krajowych . Uczestnicy szkolenia zapoznani będą z definicjami,  pojęciami,  instytucjami prawnymi, używanymi w tym obszarze. Zostaną omówione wynikające z przepisów  obowiązki i warunki ich wypełniania a także konsekwencje płynące z ich stosowania. Dużą wagę szkolący położą  na kwestie „procedur celnych” wśród których szczegółowo omówione zostaną procedura  wywozu oraz procedura dopuszczenia  do obrotu. Zaprezentowane zostaną kolejne etapy  scenariuszy  działań i czynności i obowiązków wymaganych od uczestników wymiany handlowej  w trakcie eksportu i importu towarów. Szkoleniowcy przedstawią informacje dotyczące dokumentacji towarzyszącej przesyłce  niezbędnych do objęcia towaru procedurami  . Przybliżone zostaną praktyczne aspekty  wypełniania  standardowego zgłoszenia celnego  , sposobów przekazywania dokumentów organom celnym. Omówione  również będą  stosowane przez służbę celną mechanizmy walidacji i kontroli zgłoszeń . W zakresie przedstawianych informacji dotyczących eksportu  szeroko omówiony zostanie kontekst podatkowy w tym  powiązania przepisów podatkowych z regulacjami celnymi. W przypadku procedury   dopuszczenia do obrotu szkolący szeroko opiszą i wyjaśnią  na przykładach, kwestie związane z pojęciem  „elementy kalkulacyjne” Wyjaśnione zostaną terminy takie jak: pochodzenie towaru , wartość celna ,klasyfikacja taryfowa, stawki celne  które mają bezpośredni wpływ na wysokość  należności celno- podatkowych . W dodatkowym module zaprezentowane zostaną postanowienia umowy Incoterms ujednolicające międzynarodowe formuły  handlowe. Prezentacja obejmuje również  praktyczne wskazówki dotyczące ich stosowania  w międzynarodowym obrocie towarowym . Zaprezentowane zostaną  zakresy i, kosztów i ryzyka podział obowiązków związanego z dostawą towaru między sprzedającym a kupującym wynikające  z przyjętych warunków dostaw w systemie Incoterms . Omówione zostaną również  istotne kwestie takie jak rola miejsca dostawy i przeznaczenia , gestia transportowa i rola spedytora oraz zagadnienie ubezpieczenia  w  wyżej wymienionych  regułach .

Uczestnik zdobywa szeroki zakres wiedzy na temat  stosowania  unijnych i krajowych przepisów celnych i podatkowych .  Po przeszkoleniu w sposób  oparty na wiedzy wynikającej z przepisów ,  samodzielnie potrafi rozpoznać konieczność  wypełnienia obowiązków przewidzianych przez przepisy prawa celnego w określonych okolicznościach. Jest świadomy jakie czynności  należy zrealizować na poszczególnych etapach importu lub eksportu towarów. Posiada wiedzę o wymaganych przez organy  w obrocie towarowym z zagranicą  dokumentach  i zasadach ich wypełniania . Rozumie zależności  pomiędzy wykonanymi czynnościami  i konsekwencjami prawnymi za brak ich realizacji . Jest przygotowany do

sporządzenia prawidłowej  dokumentacji w celu objęcia towaru konkretna procedurą , zna zasady wypełniania zgłoszenia celnego , umie skompletować  dokumentację celną  niezbędną do  dokonania zgłoszenia celnego do procedury.  Uczestnik potrafi zweryfikować poprawność zastosowanej w zgłoszeniu celnym  wartości celnej towaru , klasyfikacji taryfowej i właściwych  stawek cła i podatku

Uczestnik może samodzielnie dokonywać  oceny prawidłowość realizacji czynności obsługi celnej zleconych z mocy upoważnienia Agencji celnej  lub firmie zewnętrznej

 1. Uczestnik otrzymuje wiedzę o źródłach europejskiego i krajowego systemu prawa celnego
 2. Uczestnik zostaje zapoznany z zasadami dokonywania dla obrotu towarowego z zagranicą określonymi w przepisach celnych .
 3. Uczestnik zdobywa wiedzę  o podstawowych pojęciach , definicjach i terminach używanych w regulacjach  unijnego i autonomicznego prawa celnego
 4. Uczestnik posiada informacje dotyczące wymogów i warunków stosowania najbardziej popularnych procedur celnych
 5. Uczestnik uzyskuje informacje o zasadach  sporządzania standardowych   zgłoszeń celnych dla poszczególnych procedur oraz wymaganej dokumentacji towarzyszącej 
 6. Uczestnik pozyskuje wiedzę o możliwych do zastosowania uproszczeniach w sposobach zgłaszania i potwierdzaniu pochodzenia
 7. Uczestnik szkolenia otrzymuje wiadomości dotyczące stosowanych w transakcjach międzynarodowych formuł  handlowych Incoterms oraz ich wpływie na zakres odpowiedzialności i obowiązków poszczególnych uczestników wymiany handlowej 
 8. Uczestnik zna elementy  kalkulacyjne ,mające wpływ na wymiar należności importowych oraz  ograniczenia w przywozie i wywozie towarów na i poza obszar   celny UE i zależności pomiędzy nimi
 9. Uczestnik otrzymuje wiedzę o  pojęciu Pochodzenie Towaru w kontekście obrotu towarowego z zagranicą i wpływie tej cechy towaru na wykonanie obowiązków celnych
 10. Uczestnik poznaje zasady wystawiania dokumentów potwierdzających preferencyjne i niepreferencyjne pochodzenie  celne towarów i warunki stosowania w oparciu o nie stawek preferencyjnych
 1. Uczestnicy potrafią dotrzeć do właściwych przepisów celnych regulujących określony rodzaj międzynarodowej aktywności gospodarczej
 2. Uczestnicy dysponują wiedzą o najważniejszych definicjach , pojęciach i terminach używanych w regulacjach prawnych  Unijnych i krajowych  
 3. Uczestnicy samodzielnie rozpoznają  dopuszczalną do zastosowania wobec towaru  w danych okolicznościach procedurę celną i  warunki jej zastosowania
 4. Uczestnicy są w stanie ocenić prawidłowość i kompletność  sporządzonego zgłoszenia celnego oraz  kompletność załączonych dokumentów , w zależności od wybranej procedury
 5. Uczestnicy samodzielnie  potrafią dokonać wyboru najkorzystniejszej  dopuszczalnej stawki celnej w świetle posiadanej dokumentacji
 6. Uczestnik przy wykorzystaniu  przeglądarki taryfowej Isztar 4 , potrafi wyszukać informacje dotyczące stawek celnych, ograniczeń lub środkach taryfowych dla towaru z wybranej pozycji taryfy
 7. Uczestnicy samodzielnie potrafią zweryfikować poprawność zastosowanych w  zgłoszeniu elementów kalkulacyjnych
 8. Uczestnicy  potrafią zdefiniować  zakres wymaganych obowiązków , a także  nałożonych kosztów  na poszczególne strony transakcji  przez użytą regułę Incoterms  ®  
 9. Uczestnicy dostrzegają  wpływ poszczególnych elementów kalkulacyjnych na wartość celną towaru w imporcie i eksporcie
 10.  Uczestnicy  potrafią rozpoznać dokumenty potwierdzające pochodzenie i ocenić możliwość ich użycia  dla zastosowania stawek uprzywilejowanych dla importowanego towaru

Uczestnik nabywa w trakcie szkolenia  szeroką wiedzę  praktyczna i teoretyczną, pozwalającą na samodzielną ,  świadomą realizację  obowiązków celnych w zakresie importu i eksportu . Powzięte na szkoleniu informacje umożliwiają  uczestnikowi właściwe rozpoznawanie okoliczności wymagających  stosowanie odpowiednich reżimów celnych i realizowanie adekwatnych działań przewidzianych przepisami prawa. Uzyskane informacje dają uczestnikowi poczucie posiadania szerokiej wiedzy o mechanizmach prawa celnego stosowanego w obrocie towarowym z zagranicą . Zdobyta wiedza czyni uczestnika   kompetentnym , przygotowanym i odpowiedzialnym pracownikiem w zakresie stosowania regulacji prawnych dotyczących międzynarodowej wymiany  handlowej .

Program szkolenia ma postać  kompletnego , selektywnego zbioru informacji o  regulacjach prawnych w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego . Zasób  przekazywanych wiadomości został ujęty  w powiązane tematycznie moduły ,opisujące najważniejsze dla przedsiębiorców  aspekty w  obowiązującym systemie prawa celnego. Taki układ  zapewnia uzyskanie szerokiej wiedzy o zasadach  obowiązujących uczestników handlu z krajami trzecimi     W ten sposób uczestnik szkolenia zostaje  wyposażony w zasób wiedzy niezbędnej do prawidłowej  realizacji obowiązków celnych  i podatkowych związanych z przywozem i wywozem towarów z obszaru celnego Unii Europejskiej .

Obrót towarowy z zagranicą : procedury celne – wprowadzenie

 1. Przepisy unijne regulujące obrót towarowy z zagranicą
 2. Przepisy krajowe regulujące obrót towarowy z zagranicą
 3. Procedura dopuszczenia do obrotu- przepisy ,zastosowanie ,  wymogi , obowiązki 
 4. Procedura  wywozu– przepisy ,zastosowanie ,  wymogi , obowiązki 
 5. Wartość celna towarów , wartość transakcyjna, wartość statystyczna – zakres pojęciowy terminów wg. UKC
 6.   metody ustalenia wartości celnej
 7. metoda wartości transakcyjnej
 8. metody zastępcze ustalania wartości celnej
 9.  składniki korygujące wartość towaru
 10. koszty doliczane do ceny transakcyjnej
 11. koszty odliczane od ceny transakcyjnej

Dokumentacja dowodowa służąca do ustalenia  wartości celnej  towaru

Ustalenie wartości celnej w dostawie  bezpłatnej

Koszty transportu i ubezpieczenia w związku z ustalaniem wartości celnej

 1. rola formuł handlowych w obrocie towarowym
 2. Międzynarodowa Izba Handlowa jako regulator uniwersalnych  formuł handlowych
 3. Incoterms jako zbiór uznanych jednolitych formuł handlowych
 4. nowelizacja systemu  formuł w ramach Incoterms ® 2020
 5. zakresy odpowiedzialności , obowiązków  podział kosztów pomiędzy sprzedającym i kupującym w poszczególnych formułach Incoterms
 6. wpływ zastosowanych reguły Incoterms w transakcji na wartość celną  i wartość statystyczną towaru
 7. zapis reguł handlowych w zgłoszeniu celnym i powiązania algorytmiczne pomiędzy polami w SAD
 1. rodzaje pochodzenia towaru
 2. pojęcie pochodzenie w kontekście wymiany towarowej
 3. źródła prawa ustalające zasady nabywania  pochodzenia towaru , rola organizacji  WTO
 4. klasyfikacja reguł pochodzenia
 5. definicja i cele stosowania pochodzenia niepreferencyjnego
 6. wyłączenia z możliwości nabycia pochodzenia niepreferencyjnego
 7. dokumentowanie pochodzenia niepreferencyjnego
 8. znaczenie pochodzenia  preferencyjnego w handlu międzynarodowym
 9. umowy o wolnym handlu zawarte przez Wspólnotę Europejską 
 10. zasady nabywania pochodzenia preferencyjnego
 11. podstawowe terminy  i pojęcia w przepisach regulujących kwestię nabywania pochodzenia
 12. rodzaje reguł nabywania pochodzenia preferencyjnego
 13. zasady kumulacji pochodzenia
 14. dokumenty potwierdzające pochodzenie preferencyjne 
 15. sposoby uproszczonego dokumentowania pochodzenia
 16. sankcje karne dotyczące wykroczeń i przestępstw dotyczące dokumentów pochodzenia
 1. przepisy celne UE i krajowe dotyczące stosowania procedury wywozu
 2. schemat scenariusza wywozu towarów z obszaru celnego UE
 3. uczestnicy  procedury wywozu
 4. pojęcie eksportera w przepisach celnych i w ujęciu podatkowym
 5. zawartość definicji procedury wywozu
 6. status towaru jako cecha przedmiotu procedury wywozu 
 7. UWU UWA organy celne zaangażowane  w nadzór nad wywozem
 8. dowód potwierdzenia wywozu towaru dla celów zastosowania 0 stawki podatku   
 9. zgłoszenie celne jako wniosek o objecie procedurą
 10. zasady wypełniania , dokumenty stanowiące do zgłoszenia celnego
 11. system AES – zastosowanie  , funkcjonalność , zasady komunikacji
 12. walidacja zgłoszenia w ramach systemu AES
 13. eksport  bezpośredni i pośredni
 1. przepisy celne UE i krajowe dotyczące stosowania procedury dopuszczenia do obrotu
 2. schemat scenariusza importu  towarów na  obszar celny  UE
 3. uczestnicy  procedury dopuszczenia do obrotu zgłaszający , upoważniony, rodzaje umocowań prawnych
 4. organy celne uczestniczące w procedurze dopuszczenia do obrotu
 5. etapy procesu  wprowadzania towaru w obszar celny Wspólnoty  Europejskiej
 6. status unijny i nieunijny towaru importowanego
 7. zgłoszenie celne jako podstawowy dokument w obrocie towarowym z zagranicą
 8. zasady stosowania,  wymogi formalne
 9. zakres informacji  podlegających wpisywaniu w dokument zgłoszenia
 10.  zasady komunikacji w ramach systemu AIS
 11. powstanie długu celnego i zobowiązania podatkowego
 12. instrumenty prawne dla korekty i sprostowania zgłoszenia
 13. decyzje organu celnego zmieniające należności celno podatkowe  w zgłoszeniu
 14. rozliczenie podatku VAT w deklaracji podatkowej, konsekwencje nieprawidłowości deklaracji i dokumentacji podatkowej
 15. przechowywanie dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnych i podatkowych
 1. zgłoszenie celne standardowa procedura

   definicja zgłoszenia celnego UKC i przepisach wykonawczych

   podmioty zobowiązane do złożenia zgłoszenia celnego   

   moment powstania obowiązku złożenia zgłoszenia

   konsekwencje zakończenie objęcia towaru procedurą celną

2. status AEO

    definicja i podstawy prawne

    kryteria i warunki uzyskiwania statusu

    rodzaje Statusu Upoważnionego Przedsiębiorcy

   korzyści z posiadania Statusu Upoważnionego Przedsiębiorcy

3. rodzaje Uproszczeń i Ułatwień w zgłaszaniu towarów

   zgłoszenia Uproszczone – I forma ułatwień

   definicja i podstawy prawne ułatwienia

   zgłoszenie niekompletne a zgłoszenia uproszczone

   zasady i korzyści dotyczące stosowania uproszczeń

   kryteria uzyskiwania pozwolenia na stosowanie uproszczeń

   mechanizm działania uproszczenia

4. wpis do rejestru – II forma ułatwień 

   definicja i podstawy prawne ułatwienia

    zasady i korzyści ze stosowania zgłoszenia w formie wpisu do rejestru

    kryteria uzyskania pozwolenia na stosowanie uproszczenia

   dodatkowe ułatwienia określane w pozwoleniu na II formę uproszczeń

    mechanizm działania uproszczenia 

5.  odprawa Scentralizowana III forma ułatwień

   definicja i podstawy prawne ułatwienia

   zasady i korzyści ze stosowania odprawy scentralizowanej

   kryteria uzyskania pozwolenia na stosowanie uproszczenia

Szkolenie zostanie poprowadzone przez  wykładowców  z bogatym doświadczeniem zawodowym z zakresu obrotu towarowego z zagranicą . Zasób wiedzy praktycznej i teoretycznej  prowadzący nabyli poprzez wieloletnie doświadczenie  w trakcie pracy w Agencji Celnej oraz  służby na kierowniczych stanowiskach w strukturach Służby Celnej i Celno – Skarbowej.

Doświadczenie wykładowcy  zdobyte w strukturach celnych przy organizacji  pracy  oddziałów celnych odpowiedzialnych za kontrolę obrotu towarowego z zagranicą gwarantuje kompleksowe spojrzenie na kwestię prawidłowego  wypełniania przez podmioty  obowiązków ustawowych w obrocie  towarowym z zagranicą

Z kolei wiedza zdobyta przez wykładowcę w pracy certyfikowanego agenta celnego  w trakcie  obsługi  prawnej  międzynarodowej wymiany handlowej– od przesyłek drobnicowych do towarów masowych w transporcie kolejowym i morskim  jest dla szkolących się źródłem praktycznych wskazówek dotyczących przywozu i wywozu towarów

Zapis na szkolenie: