TSL Silesia Group jest firmą szkoleniowo-doradczą z zakresów tematyki celnej, spedycyjnej na rynku TSL. Wszystkie działania firmy szkoleniowej są ukierunkowane na wsparcie Klientów pod kontem merytorycznym i praktycznym, a także nabyciu przez uczestników szkoleń nowych umiejętności.

TSL Silesia Group działa w obszarach doradztwa spedycyjno-celnego oraz szkoleń spedycyjno-celnych, szkoleń marketingowych  na rzecz spółki Matki TSL Silesia Sp. z o.o. mając pod swoją stałą opieką 74 spedytorów i agentów celnych.

TSL Silesia Group wspiera Klientów i partnerów w biznesie poprzez realizację usług doradztwa celno-spedycyjnego oraz szkoleń, warsztatów, webinarów celno-spedycyjnych i marketingowych.

Także, szczególną uwagę poświęcamy na realizacje szkoleń dla osób początkujących, studentów i bezrobotnych, szkoleń, które zapewniają uczestnikom bez doświadczenia posiadanie nowych umiejętności oraz wiedzy na poziomie, pozwalającym na rozpoczęcie pracy.

TSL Silesia Group poprzez realizacje usługi szkoleniowej dla Klientów i Partnerów, zapewnia wdrążenie pracowników na nowych stanowiskach pracy.

TSL Silesia Group zapewnia prowadzenia szkoleń na odpowiednim poziomie, by uczestnik nabył umiejętności pozwalające na samodzielne przygotowanie procedur ISO z zakresów celnych i towarów podlegających zgłoszeniom w systemie SENT.

W swojej pracy codziennej, TSL Silesia Group kieruje się zasadami maksymalnego dostosowania usług szkoleniowo-doradczych zgodnie z oczekiwaniami Klienta poprzez stosowanie nowoczesnych i efektywnych  metod pracy.

Gwarancją jakości usług szkoleniowo-doradczych jest analiza potrzeb Klientów oraz ciągle dążenie do nowych rozwiązań, zapewniających spełnienie wymaganych standardów branży szkoleniowo-doradczej.

Zapewniamy poufność wszelkich powierzonych danych  w trakcie wykonywania usługi szkoleniowo-doradczej oraz w trakcie analizy potrzeb i oczekiwań Klientów.

Głównym celem wdrążenia niniejszych standardów jest dążenie do ciągłego doskonalenia i zapewniania jakości świadczenia usług szkoleniowo-doradczych.

Analiza potrzeb i oczekiwań Klienta, ocena kadry szkoleniowców, dobór kadry szkoleniowców i doradców i opiekuna merytorycznego, organizacja szkolenia/doradztwa, ocena efektów szkolenia/doradztwa, analiza wykonanej usługi,  uwzględnienie wniosków oceny.

TSL Silesia Group informuje na stronie tsl-group.pl o rozwiązaniach zapewniających jakość usług szkoleniowo-doradczych. Za przygotowanie i udostępnianie odpowiedniej informacji odpowiada koordynator.

Koordynator organizacji doradztw i szkoleń. Zakres odpowiedzialności koordynatora:

analiza potrzeb Klienta, wybór kadry szkoleniowej, dostosowanie zakresu i formy usługi do potrzeb Klienta, zarządzanie informacją, kontakt z podwykonawcami, klientami, szkoleniowcami, opiekunem, ocena efektów szkolenia i analiza wykonanej usługi, wdrążenie rozwiązań zapewniających jakość usług szkoleniowo-doradczych, zarządzanie strona tsl-silesia.pl oraz informacją medialną. Kontakt do koordynatora: w.turlajewa@tsl-silesia.com.pl

Doradca/szkoleniowiec. Zakres obowiązków: przygotowanie i prowadzenie szkolenia zgodnie z otrzymanymi wytycznymi

Opiekun merytoryczny sprawuje nadzór nad realizacją szkolenia oraz doradztwa, bierze udział w opracowaniu rozwiązań zapewniających jakość usług szkoleniowo-doradczych.

§ 5

Określenie zapotrzebowania rynkowego, wyznaczenie terminu, wybór kadry szkoleniowej, przygotowanie szkolenia, przygotowanie oferty szkolenia, określenie miejsca prowadzenia szkolenia, rekrutacja, podpisanie umowy, promocja szkolenia, informacja o wzajemnych zobowiązaniach, realizacja szkolenia, analiza satysfakcji, podsumowanie.

§ 6

Analiza  potrzeb i oczekiwań uczestników, określenie celu, forma realizacji usługi: online na żywo, dostęp do szkoleń nagranych, na żywo w siedzibie klienta, na żywo w siedzibie TSL Silesia Group w Bytomiu, Rycerska,9. Wyznaczenie terminu szkolenia, wybór kadry, określenie miejsca prowadzenia szkolenia,  podpisanie umowy, informacja o wzajemnych zobowiązaniach,  realizacja szkolenia, ocena efektów szkolenia/doradztwa, analiza wykonanej usługi, uwzględnienie wniosków oceny.

TSL Silesia Group informuje na stronie tsl-group.pl o rozwiązaniach zapewniających jakość usług szkoleniowych. Za przygotowanie i udostępnianie odpowiedniej informacji odpowiada koordynator.

§ 7

Analiza  potrzeb i oczekiwań uczestników, określenie celu, formy realizacji, forma realizacji doradztwa: w siedzibie klienta, w siedzibie TSL Silesia Group, doradztwo online, opracowanie pisemne.  Wyznaczenie terminu szkolenia, wybór kadry doradczej, określenie miejsca realizacji, podpisanie umowy, informacja o wzajemnych zobowiązaniach, realizacja doradztwa, ocena efektów szkolenia/doradztwa, analiza wykonanej usługi,  uwzględnienie wniosków oceny, ewentualna poprawa, reorganizacja, doskonalenie, ewentualna reklamacja.

TSL Silesia Group informuje na stronie tsl-group.pl o rozwiązaniach zapewniających jakość usług doradczych. Za przygotowanie i udostępnianie odpowiedniej informacji odpowiada koordynator.

TSL Silesia Group stosuje do wszystkich realizowanych usług szkoleniowo-doradczych procedurę oceny satysfakcji odpowiednio do zadeklarowanych oczekiwań Klienta.

Ocena jest prowadzona przez: ankietę satysfakcji po wykonanej usłudze, ankietę satysfakcji odroczoną 3 miesięcy po wykonanej usłudze, w formie telefonicznej, jeżeli brak wypełnionej ankiety.

Analiza satysfakcji klienta jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem:

Ankieta satysfakcji  po wykonanej usłudze:

 https://www.tsl-group.pl/ankieta-satysfakcji-klienta/

Ankieta satysfakcji odroczona 3 miesięcy po szkoleniu

https://www.tsl-group.pl/odroczona-ankieta-satysfakcji-klienta/

TSL Silesia Group zapewnia doradztwo poszkoleniowe z tematyki celnej. Doradztwo poszkoleniowe jest w cenie szkolenia oraz trwa  1H. Doradztwo poszkoleniowe z tematyki celnej jest realizowane online, na żywo. Data doradztwa poszkoleniowego ustalana wspólnie z Klientem po otrzymaniu listy pytań. Ale nie później niż 30 dni od zakończenia szkolenia.

Zapewniamy doradztwo poszkoleniowe dla szkoleń spedycyjnych, forma doradztwa poszkoleniowego jest pisemna. W ramach doradztwa poszkoleniowego zapewniamy wycenę maksymalnie 2 przewozów kolejowych lub intermodalnych. 

Doradztwo poszkoleniowe jest realizowane w ciągu 30 dni po organizacji szkolenia. W razie braku pytań dodatkowych, klient może zrezygnować z doradztwa poszkoleniowego mailowo lub telefonicznie.

Nadzór nad realizacją szkolenia oraz doradztwa sprawuje opiekun merytoryczny. Opiekunem merytorycznym jest drugi szkoleniowiec. Opiekun merytoryczny ma doświadczenie zawodowe na równi z głównym szkoleniowcem lub doradcą, ma odpowiednie doświadczenie i wykształcenie z tematyki realizowanej usługi. W razie braku opiekuna merytorycznego, nadzór nad jakością prowadzonego szkolenia sprawuję koordynator.

Każdy szkoleniowiec/doradca posiada doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie odpowiednie do tematyki wykonanej usługi.  

Każdy szkoleniowiec i doradca TSL Silesia Group na co dzień pełni obowiązki zawodowe na rzecz spółki matki TSL Silesia Sp z o.o. co zapewnia posiadanie wiedzy praktycznej na odpowiednim poziomie.

W ciągu roku, szkoleniowcy biorą udział co najmniej w jednym programie edukacyjnym zorientowanym na rozwój i aktualizację kompetencji.

Każdy szkoleniowiec/doradca TSL Silesia Group spełnia co najmniej jeden z wymienionych poniżej warunków:

  • dysponuje przyznanym przez zewnętrzną instytucję certyfikatem potwierdzającym posiadanie kompetencji zawodowych (wpis na listę Agentów Celnych, Studia kierunkowe, udział w szkoleniach)
  • Posiada minimalnie 100 h przeprowadzonych szkoleń/doradztw w roku poprzednim
  • Pracuje jako zespół doradczy oraz koordynator merytoryczny dla spółki matki TSL Silesia Sp. z o.o.

Koordynator  odpowiada za ocenę kompetencji szkoleniowców oraz metodykę związaną z kształceniem dorosłych. Koordynator weryfikuje wiedze szkoleniowców, doradców, opiekuna merytorycznego na etapie wyboru szkoleniowca oraz okresowo: 1 raz rocznie.

Szkolenia stacjonarne, prowadzone w siedzibie TSL Silesia Group spełniają niezbędnie warunki:

powierzchnia dostosowana do ilości uczestników, dostęp do światła dziennego i oświetlenia sztucznego, odpowiednia temperatura pomieszczenia, zapewniony dostęp do kuchni oraz zaplecza sanitarnego, pomieszczenie wyposażone oraz umeblowane odpowiednio do zapotrzebowania przeprowadzenia szkoleń.  

W razie korzystania z zasobów Klienta oraz organizacji szkolenia w siedzibie klienta, są dopuszczalne niektóre niezgodności, odpowiednio do posiadanych lub nie posiadanych przez Klienta możliwości.

TSL Silesia Group opracowała  procedurę reklamacji, w razie gdyby realizowana usługa nie spełniła oczekiwań klienta.

Zgłoszenie reklamacji najpóźniej  2 dni  od wystąpienia niezgodności lub wątpliwości klienta.

Rozpatrywanie reklamacji – 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

Reklamacja jest rozpatrywana przez koordynatora z udziałem szkoleniowców/doradców, których dotyczy zaistniała sytuacja.

Forma odpowiedzi na zgłoszona reklamację – pisemna.

Rekompensata:  dodatkowe spotkanie doradcze / szkoleniowe. Może występować rekompensata finansowa, w razie gdyby usunięcie niezgodności było niemożliwe. W tym przypadku rekompensata finansowa nie może przekroczyć 30 % wartości usługi.

Zgłoszenie reklamacyjne jest przyjmowane w formie wypełnionej karty zgłoszeniowej, dostępnej na stronie internetowej TSL Silesia Group. Również Karta zgłoszeniowa stanowi załącznik niniejszego dokumentu: Rozwiązania zapewniające jakość usług szkoleniowo-doradczych.

Nieobecność szkoleniowca w dniu realizacji szkolenia/doradztwa na żywo ma być zgłoszona z góry.  Nieobecność uczestników na szkoleniu również ma być zgłoszona z góry, w terminie, pozwalającym na organizacje szkolenia w innym terminie.

Odwoływanie, przeniesienie zaplanowanego szkolenia jest realizowane drogą elektroniczną, telefoniczną, w przypadkach nagłych przez osobę upoważnioną.

Zmiana terminów szkolenia w gestii koordynatora, po uzgodnieniu z prowadzącymi i klientem.

W przypadku dostępu do materiałów nagranych, terminy szkoleń mogą być przeniesione po wzajemnym ustaleniu z uczestnikiem szkoleń, także uwzględniając dostęp do wolnych kont.

Prośbę o wydłużenie terminu dostępu do szkoleń nagranych ma być przesłana na email koordynatora w.turlajewa@tsl-silesia.com.pl

W razie, gdy uczestnik szkolenia nie skorzystał z otrzymanego dostępu w ustalonym terminie, nie przysługuje zwrot kosztów, z uwagi na zajętość konta przez uczestnika. Dostęp do szkolenia może być wydłużony ale nie dłużej niż 30 dni roboczych.

W przypadku niezaplanowanego braku dostępu do Sali szkoleniowej, szkolenia po wzajemnym uzgodnieniu będą przeniesione na inny termin.

W przypadku niedostępności Sali szkoleniowej w siedzibie klienta, szkolenie może się odbyć w siedzibie TSL Silesia Group.

TSL Silesia Group udostępnia na stronie internetowej TSL-group.pl rozwiązania oraz dobre praktyki, które stosuje w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług. Są dostępne w aktualnościach oraz strefie Klienta.

TSL Silesia Group oświadcza, że będą jej przysługiwać majątkowe prawa autorskie do materiałów szkoleniowych rozumianych w szczególności jako dokumentacja, instrukcje, komponenty, prezentacje lub dane
w formie zapisów elektronicznych i papierowych jak i materiały audiowizualne (takie jak grafika, teksty, nagrania dźwiękowe lub obrazy) oraz opracowań powstałych w wyniku realizacji szkoleń (zwanych  dalej: Materiały szkoleniowe).

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim i udostępniane na zasadzie licencji. Wszelkie pełne lub częściowe kopie Materiałów szkoleniowych podlegają tym samym warunkom, co oryginały.

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści Umowy oraz wszystkich informacji poufnych uzyskanych w związku z realizacją Umowy (dalej: „Informacje Poufne”). Przez Informacje Poufne Strony uznają przekazane przez Strony lub opracowane w związku z realizacją Umowy dokumenty oraz każdą informację o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym, finansowym, organizacyjnym i innym, która jest możliwa do zidentyfikowania jako informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstw Stron i nie jest powszechnie znana.

Strony zobowiązują się do nieudostępniania osobom trzecim Informacji Poufnych oraz do niewykorzystywania Informacji Poufnych w innym celu aniżeli realizacja Umowy.

Usługa online może być rejestrowana/nagrywana na potrzeby usługodawcy i korzystającego z usługi jak również na potrzeby monitoringu, kontroli oraz w celu ustalenia efektów kształcenia. Wykorzystanie nagrania na inne cele niż monitoring i kontrola, wymaga pozyskania przez Usługodawcę zgody uczestnika.

Usługa nagrywana w celu weryfikacji efektów kształcenia przez TSL Silesia Group nie wymaga zgody Klienta. W tym przypadku, nagrana usługa nie może być wykorzystana w celu innym, niż opracowanie rozwiązań zapewniających jakość świadczonych przez TSL Silesia Group usług.

Nagrana usługa na prośbę klienta jest udostępniana klientowi, zgodnie z zawartą umową.

Forma dostępu do nagranych materiałów: dostęp do nagrania  na platformie szkoleniowej TSL Silesia Group.

Wszyscy szkoleniowcy i doradcy są zobowiązani do zapoznania się z aktualnościami, udostępnianymi na stronie TSL-group.pl.

Do obowiązków koordynatora, szkoleniowców, opiekuna należy przygotowanie odpowiednich materiałów na stronę internetową.

Za udostępnianie wszystkich treści na stronie tsl-group.pl jest odpowiedzialny koordynator.

Koordynator TSL Silesia Group Sp z o.o. Wiktoria Turłajewa

Tel. +48 608 675 834

tel. +48 32 282 90 62 wew.21

e-mail: w.turlajewa@tsl-silesia.com.pl

Zapis na szkolenie: