Oferujemy Państwu merytoryczną pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z obrotem towarowym w handlu z krajami trzecimi w zakresie nabywania pochodzenia preferencyjnego i niepreferencyjnego oraz dokumentowania tego pochodzenia w oparciu o Unijny Kodeks Celny i umowy o wolnym handlu w części protokołów ws reguł pochodzenia.

 

W trakcie wymiany towarowej z zagranicą zakres problematyki związanej z powyższym zakresem  jest bardzo szeroki i obejmuje  między innymi  aspekty  proceduralne; taryfikację towarów; stosowanie stawek celnych, ograniczeń i zakazów przywozu i wywozu towarów; pochodzenie i statusu towarów czy też międzynarodowe umowy i konwencje.

Nasze konsultacje pomogą Państwu w prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej uwzględnić stosowanie przepisów unijnego prawa celnego i umów o wolnym handlu. Wsparcie doradcze może również obejmować postępowania wszczynane na wniosek lub wszczętych  „z urzędu” przez organy celno-skarbowe.

 • Weryfikację: klasyfikacji taryfowej; statusu celnego towarów i nabycia pochodzenia preferencyjnego lub niepreferencyjnego; dokumentacji handlowej i dokumentów towarzyszących przesyłce pod kątem prawidłowości wypełniania dowodów pochodzenia z wyżej wymienionymi przepisami,
 • poddawanie analizie stosowanych zasad i procedur wewnętrznych w trakcie dokumentowania nabywania pochodzenia,
 • dokonywanie korekt lub opracowanie i wdrażanie nowych procedur postępowania,
 • prowadzenie korespondencji z odpowiednimi organami administracji skarbowej
 • analizę przypadków i wskazywanie powstałych  nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie,
 • opracowywanie sposobów rozwiązania i ustalania metod niwelujących nieprawidłowości.
 • Kompleksowego doradztwa – współpraca na określony czas – wg podpisanej umowy. Integralną częścią procesu doradczego możliwe jest  organizowanie cyklicznych szkoleń dla Państwa pracowników dotyczących treści ustawy oraz wejścia w życie nowych przepisów i obowiązków nałożonych przez ustawodawcę w obszarze działalności Państwa firmy.
 • Wsparcia konsultingowego dotyczącego konkretnego zagadnienia lub problemu – na zlecenie przedsiębiorcy.
 • Audytu stosowania reguł pochodzenia w nabywania pochodzenia towarów w międzynarodowej wymianie handlowej,
 • szkolenia dostosowanego do Państwa potrzeb w oparciu o wyniki tego audytu,
 • doradczego wsparcia w okresie poszkoleniowym,
 • outsourcing/ przedstawicielstwo w sprawach celnych .

Jakość powyższych usług gwarantują nasi eksperci, posiadający m.in. wieloletnie doświadczenie  w pracy w organach celno–skarbowych.  Zapewnią oni Państwu rzetelną informację o stosowaniu przepisów, zweryfikują prawidłowość  stosowanych procedur, opracują lub zredagują  wymagane  dokumenty lub pisma i wskażą, jakie działania należy podjąć w sytuacjach nietypowych.