Ustawa o systemie monitorowania przewozu i obrotu towarami  w obecnym kształcie ,w pewnym stopniu dotyczy kategorii towarów określanych mianem odpadów.  Przepisy SENT w większości  przypadków ,  opisują towary w stosunku do których stosuje się  nadzór przy użyciu  pierwszych czterech cyfr Nomenklatury Scalonej (Combined Nomenclature).

        Przypomnieć należy że system  identyfikacji towarów CN został stworzony do klasyfikacji towarów na potrzeby obrotu towarowego z zagranicą .   System ten został przyjęty przez  Radę Unii Europejskiej na mocy rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 wprowadzającego   Wspólną  Taryfę Celną  w roku  1987 r.  Kody CN bazują na Systemie Zharmonizowanym (ang. Harmonized System, HS), który obowiązuje w ponad 200 państwach na świecie. Kod HS składa się z sześciu cyfr, podczas gdy kod CN jest ośmiocyfrowy. Rozwinięciem tego systemu jest  System TARIC który uszczegóławia kod poszczególnych towarów dodatkowo o  kolejne dwie cyfry.

 Jak widać zastosowanie tylko czterech pierwszych cyfr dla oznaczenia towarów monitorowanych  powoduje iż  obowiązkami monitorowania objęte są duże grupy  towary z  poziomu całych działów Taryfy .

        Dla przykładu wskazany kod 2710 – dotyczy działu  dla towarów takich jak:    Oleje z ropy naftowej , oleje otrzymywanych z minerałów bitumicznych które  zawierają 70 % masy lub więcej olej z  ropy naftowej lub oleje otrzymywanych z minerałów a także  oleje odpadowe.

W ten sposób procedury monitorowania dotyczą kilkudziesięciu typów produktów naftowych  opisanych  kodem 2710.

           Wspomniany powyżej dział mieści w sobie kategorię produktów które opisane są jednoznacznie w Taryfie Celnej   jako oleje odpadowe . Zgodnie z notami wyjaśniającymi  do działu  2710 , w pozycji 2710 91 00 00 klasyfikowane są  oleje odpadowe.

      Są to oleje odpadowej  ropy naftowej  nienadające się do użytku jako produkty podstawowe. Produktami takimi są na przykład zużyte oleje smarowe, zużyte oleje hydrauliczne i zużyte oleje transformatorowe, oleje odpadowe ze sprzętu elektrycznego, takiego jak wymienniki ciepła, transformatory lub aparatura łączeniowa. Są nimi także oleje szlamowe ze zbiorników zasobnikowych olejów ropy naftowej, zawierające głównie takie oleje oraz wysoką zawartość dodatków (np. chemikaliów) używanych przy wyrobie produktów podstawowych.

         Jest to jedyny przypadek w której w ustawie SENT  i przepisach wykonawczych odpady  wymienione z nazwy ,  poddawane są  procedurom kontrolnym.

Nie oznacza to że tylko w tym jednym przypadku przewóz  tzw. odpadów może być  monitorowany.

      Towary  wrażliwe ,wskazane w ustawie – klasyfikowane kodami CN , które nie określają iż mamy do czynienia z odpadami , mogą w określonych sytuacjach jednocześnie  posiadać cechy produktu odpadowego .

Obszar gospodarowania  odpadami jest opisany w ustawie o odpadach  z dnia z dnia 27 IV 2011.     Pojęcie odpadu zostało uregulowane w ustawie w  art. 3 ust. 1. Zgodnie z nim ,,odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia jest obowiązany”.

        Uznanie, że dany przedmiot należy do jednej z kategorii określonych w powyższym załączniku nie przesądza jednak, że mamy do czynienia z odpadem. Konieczne jest jeszcze wystąpienie drugiego elementu definicji, tj. stwierdzenie, że posiadacz przedmiotu pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do jego pozbycia się jest zobowiązany. Termin „pozbycie się” należy rozpatrywać jako przesłankę do uznania za odpad w sytuacji gdy wyzbycie związane  ze  zmianą użytkowania wskazanego przedmiotu, czyli użytkowanie w inny sposób aniżeli nakazuje to przeznaczenie danego przedmiotu.  Co z kolei  należy rozumieć przez zmianę sposobu użytkowania i kiedy można uznać, że zmiana taka ma charakter zasadniczy? W doktrynie wskazuje się, że zmiana sposobu użytkowania oznacza ,,użytkowanie w sposób odmienny, niż zwykle jest to dla danego przedmiotu przewidywane i stosowane” Zmiana sposobu użytkowania dotyczy nie tylko sytuacji, w której sam wytwórca wykorzystuje przedmiot w sposób odmienny od przyjętego, lecz także przypadek, w którym przekazuje przedmiot innej osobie (kolejnemu posiadaczowi), a ta użytkuje go w odmienny niż dotychczas przewidziano sposób .

Zmiana charakteru produktu  na odpadowy  nie oznacza bowiem automatycznej  zmiany pozycji taryfy w klasyfikacji CN. Tak jak opisano powyżej ,tylko w przypadku olejów odpadowych określonych w pozycji 2710 mamy do czynienia z  pozycją  taryfy odnoszącą się bezpośrednio do odpadowego  charakteru produktów. Jednakże w sytuacji gdy produkt określony w liście towarów kontrolowanych stracił swoje walory użytkowe i jest przekazywany odbiorcy do użycia w inny sposób od przewidzianego dla pełnowartościowego wyrobu np. w celu recyklingu, to towar taki nabiera  cech  odpadu . W efekcie jako  produkt opisany w ustawie SENT, musi on zostać zgłoszony do rejestru a w elektronicznym zgłoszeniu winien dodatkowo zostać wskazany kod odpadu przypisany towarowi w załączniku  do ustawy o odpadach .

W  celu uszczelnienia  systemu postępowania z odpadami a także nadużyciom w zakresie podatku VAT, związanych z obrotem odpadami, Krajowa Administracja Skarbowa wraz z  Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska  przygotowali projekt zmiany  przepisów wykonawczych do ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Przedmiotem nowelizacji będzie zobowiązanie  przedsiębiorstw, trudniących się transgranicznym obrotem odpadami, do rejestrowania każdego przewozu odpadów poprzez elektroniczną platformę  Ministerstwa Finansów.

W konsekwencji nowelizacji na  uczestników przewozu takich towarów tj. na podmiot wysyłający, podmiot odbierający oraz przewoźnika w momencie rozpoczęcia przewozu odpadów  nałożony zostanie obowiązek dokonania zgłoszenia przewozu a także jego  uzupełnienia , aktualizacji i zakończenia.

  Dodatkowo przewoźnik zostanie zobowiązany do zapewnienia do   przekazywania danych geolokalizacyjnych, a kierujący do posiadania numeru referencyjnego oraz uruchomienia lokalizatora tak jak ma to miejsce w przypadku towarów podlegających obecnie monitorowaniu .Na konferencji prasowej w dniu 18 listopada szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska, wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba oraz p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Michał Mistrzak zapowiedzieli że od 01 lutego 2022 r. wszystkie importowane do Polski odpady będą objęte systemem SENT.

       Należy przypuszczać że zgodnie z zapowiedzią lista kontrolowanych towarów zostanie poszerzona  o produkty odpadowe wskazane w przepisach dotyczących transgranicznego   przemieszczania towarów. Przy czym obecnie do oznaczania  przewozu odpadów w zgłoszeniach SENT stosuje się kody opublikowane w rozporządzeniu Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów, która umożliwia szybko ustalić właściwy kod oraz rodzaj odpadów na potrzeby ewidencji odpadów Niestety nie opublikowano projektów przepisów lub  treści nowelizacji . Informacje płynące z zapowiedzi obu ministerstw wskazują jednak że nadzorem objęty zostanie  wyłącznie międzynarodowy obrót  odpadami. Nie zmienia to jednak faktu iż poszerzenie obszaru monitorowania o szeroką grupę towarów  odpadowych będzie wyzwaniem  zarówno dla przedsiębiorców jak i organów kontrolnych.

W tym zakresie zapraszamy do  Państwa do współpracy !!!