W świetle umów o Wolnym Handlu (FTA), przepisów Unijnego Kodeksu Celnego oraz Rozporządzenia Wykonawczego i Delegowanego uczestnicy obrotu towarowego z zagranicą zobowiązani są do  realizacji szeregu obowiązków. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje obowiązek dokumentowania pochodzenia, które uprawnia do stosowania środków taryfowych i pozataryfowych w obrocie towarowym z krajami trzecimi

Towary wywożone do krajów trzecich, co do których Unia Europejska jest stroną w wymianie handlu preferencyjnego, wymagają potwierdzenia nabycia statusu pochodzenia przez jego udokumentowanie. Dodatkowo w zgłoszeniach celnych przywozowych podstawowym elementem kalkulacyjnym jest deklarowane pochodzenie, które ma wpływ na wymiar należności celno-podatkowych. Nabywanie statusu pochodzenia i jego dokumentowanie  musi odbywać się według ściśle ustalonych zasad i kryteriów określonych we wspomnianych przepisach.

  • stosowania środków taryfowych i pozataryfowych w oparciu o przedstawione dowody pochodzenia,
  • stosowania ogólnych reguł pochodzenia preferencyjnego, niepreferencyjnego oraz stosowania wspólnotowego statusu celnego.
  • zasad jakie muszą być spełnione przy legalizowaniu pochodzenia towarów w tym uproszczonych sposobów wystawiania i dokumentowania pochodzenia towarów (rejestracja eksporterów w nowym systemie REX)
  • stosowania i sposobów uzyskiwania Wiążącej Informacji o Taryfikacji (WIT)
    i Pochodzeniu Towaru (WIP),
  • zgodności obecnego procesu z przepisami Unijnego Kodeksu Celnego, rozporządzeń wykonawczego i delegowanego oraz międzynarodowymi i krajowymi regulacjami dotyczącymi obrotu towarowego z zagranicą,
  • ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w zakresie dokumentowania i nabywania pochodzenia preferencyjnego i niepreferencyjnego,
  • aktualności stosowanych reguł nabywania pochodzenia wynikającymi z przepisów prawa celnego i z umów międzynarodowych.

Przedmiotem  audytu będzie całościowa działalność firmy w zakresie sposobu dokumentowania preferencyjnego i niepreferencyjnego towarów; nabywania pochodzenia i weryfikacji dokumentacji na podstawie których zastosowano preferencyjne środki taryfowe przy imporcie towarów z krajów trzecich.

Audyt zostanie przygotowany i dostosowany do potrzeb Klienta. Usługa zostanie zrealizowana przez naszych ekspertów, posiadających wieloletnie doświadczenie w temacie statusu pochodzenia w świetle unijnych przepisów celnych. Gwarantujmy Państwu rzetelną analizę danych o stosowaniu przepisów, zweryfikujemy prawidłowość  stosowanych procedur, opracujemy lub zredagujemy  wymagane  dokumenty lub pisma i wskażemy, jakie działania należy podjąć w sytuacjach nietypowych. Dodatkowo możemy przeprowadzić szkolenie dla pracowników uwzględniając potrzeby Państwa firmy.

Audyt zostanie poprowadzone przez 2 doświadczonych wykładowców (S.Musiał oraz G.Tomsia) , którzy posiedli wiedzę na poziomie eksperckim z zakresu reguł pochodzenia
i sposobu jego dokumentowania. Zasób wiedzy praktycznej i teoretycznej  prowadzący nabyli poprzez wieloletnie doświadczenie  w obszarze spedycji i logistyki w trakcie pracy w Agencji Celnej oraz  służby na kierowniczych stanowiskach w strukturach Służby Celnej i Celno – Skarbowej. Służba w organach dotyczyła organizacji czynności legalizacji dokumentów pochodzenia, przyjmowania i kontroli zgłoszeń celnych i warunków stosowania w nich środków taryfowych
i pozataryfowych.

Połączenie praktycznych umiejętności w stosowaniu reguł pochodzenia oraz walidowanie elementów wykazanych w zgłoszeniach celnych dało w efekcie stworzenie szkolenia o dużej wartości edukacyjnej i praktycznej.