Do 80% dofinansowania!

Złóż wniosek i zdobądź dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla siebie i pracowników!

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)

Nr rejestracyjny certyfikatu: DEKRA/SUS/000982

Dostarczenie uczestnikom szerokiej  , teoretycznego a zarazem praktycznego zbioru  informacji dotyczących stosowania przepisów ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego i kolejowego oraz obrotu  towarami SENT

W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z przyczynami i genezą wprowadzenia ustawy o systemie  monitorowania drogowego i kolejowego przewozu i obrotu towarami. Zaprezentowane zostaną wszystkie elementy składające się na wprowadzony ustawą  system nadzoru nad towarami „wrażliwymi”. Omówione zostaną  znaczenie , oraz zasady działania rejestru Zgłoszeń SENT ,  systemu lokalizacji GEO – SENT oraz formy i funkcje zgłoszeń SENT  . Uczestnicy zaznajomieni zostaną z listą towarów których przewóz i obrót  podlega  monitorowaniu z mocy przedmiotowej regulacji .Przedstawione zostaną  zasady wypełniania obowiązków nałożonych z mocy ustawy na Przewoźników , Kierowców oraz Podmioty Nabywające i Sprzedające produkty kontrolowane , w tym  tworzenia i przekazywania Zgłoszeń SENT do rejestru  . Przedstawiona zostanie również  praktyczna wiedza o  realizowanych  przez organy celne kontrolach  procedur SENT , a także o zasadach  prowadzonych postępowań w sprawie kar pieniężnych. Przedmiotem szkolenia będą także szczegółowe scenariusze  transportu i obrotu  towarami monitorowanymi opisane w przepisach ustawy,  wraz ze wskazaniem zakresu czynności przypisanych dla każdego z uczestników operacji. 

 1. Uczestnik powiększa zasób informacji dotyczących przewozu  i obrotu towarami monitorowanymi  z mocy przepisów  ustawy SENT. 
 2. Uczestnik samodzielnie posługuje się ustawą SENT oraz aktami wykonawczymi w celu przygotowania przewozu towarów objętych monitorowaniem.
 3. Uczestnik świadomie i  prawidłowo opracowuje dokumentację dotycząca przewozu lub obrotu towarami monitorowanymi
 1. Uczestnik zostaje zapoznany z genezą oraz celami powołania tzw. Pakietu Paliwowego
 2. Uczestnik zna budowę i zakres treściowy  Ustawy SENT oraz najważniejszych aktów wykonawczych
 3. Uczestnik po szkoleniu dysponuje wiedzą dotyczącą listy towarów podlegających monitorowaniu w trakcie przewozu lub obrotu
 4. Uczestnik zostaje wyposażony w informacje o obowiązkach na poszczególnych uczestników  nałożonych przepisami SENT
 5. Uczestnik posiada wiedzę o formalnych i merytorycznych wymaganiach  dotyczących zgłoszeń przewozu lub obrotu towarami oraz dokumentów towarzyszących  operacji
 6. Uczestnik posiada wiedzę o katalogu sankcji finansowych za niedopełnienie obowiązków wskazanych w ustawie SENT
 7. Uczestnik szkolenia zna i ma wpływ na  etapy postępowania w sprawie orzekania kar pieniężnych
 1. Uczestnicy samodzielnie ustalają czy towary podlegają  monitorowaniu operacji przewozu lub obrotu  
 2. Uczestnicy rozpoznają w prowadzonych transakcjach poszczególne scenariusze procedur  kontrolowanych w przepisach ustawy SENT
 3. Uczestnicy potrafią zdefiniować obowiązki nałożone na uczestniczka przewozu lub obrotu  realizacji obowiązków wynikających z ustawy SENT .
 4. Uczestnicy samodzielnie przygotowują zgłoszenia SENT w każdym scenariuszu przewidzianym przepisami ustawy SENT
 5. Uczestnicy rozpoznają  dokumentację wytwarzaną przez organy kontrolne w czasie czynności sprawdzających  

Uczestnik dysponuje zdobytą w trakcie szkolenia wiedzą praktyczna i teoretyczną w stopniu  zapewniającym możliwość samodzielnego działania przy organizacji transportu towarów SENT lub efektywnej pracy w zespole odpowiedzialnym za realizację obowiązków wynikających z przepisów ustawy SENT

Szkolenie dostarcza wiedzy teoretycznej i praktycznej dla każdego z uczestników przewozu  lub obrotu towarami monitorowanymi z mocy ustawy SENT. Program szkolenia zapewnia także wiedzę dotyczącą metodyki prowadzenia kontroli przez uprawnione organy oraz  zasad postępowania w trakcie prowadzonych postępowań o nałożenie kar pieniężnych. Tak szeroki zasób informacji daje możliwość zrozumienia funkcjonalności działania systemu jako całości od momentu przygotowań dokumentacji przewozu aż do zakończenia procedury . W ten sposób uczestnik szkolenia zostaje  wyposażony w zasób wiedzy niezbędnej do świadomego i zgodnego z przepisami ustawy SENT  organizowania  i realizacji operacji przewozu i obrotu  towarów monitorowanych.

Program szkolenia:

 1. Geneza wprowadzenia systemu monitorowania przewozu towarów.
 2. Ustawa w kształcie obowiązującym , akty wykonawcze do ustawy .
 3. Wiadomości podstawowe :
  1. czynności podlegające obowiązkowi monitorowania ustawowemu( przewóz towarów i obrót paliwami opałowymi )
  2. elementy ,instrumentarium , środki techniczne systemu monitorowania
  3. uczestnicy przewozu i obrotu towarów zobowiązani do wykonywania ustawy,
 4. Przedmiot ustawy:
  1. lista towarów objętych systemem nadzoru
  2. ilościowe , proceduralne i inne zwolnienia towarów z systemu monitorowania
  3. przesunięcie magazynowe
 5. PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych) .
 6. Zgłoszenie do rejestru SENT – podstawowy dokumentu w systemu monitorowania.
 7. SENT – GEO instrument nadzoru nad realizacją transportu.
 8. Scenariusze przewozu i obrotu towarami podlegające ustawie
 9. Metodyka kontroli przewozu i obrotu – zasady przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli, dokumentacja z kontroli .              
 10. Kary pieniężne i grzywny za zaniechanie obowiązków ustawy           
 11. Tryb postępowania organu w orzecznictwie o karach pieniężnych.
 12. Podsumowanie szkolenia.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez 2 doświadczonych  wykładowców .Posiadają  oni  wiedzę na poziomie eksperckim  z zakresu krajowego i międzynarodowego obrotu handlowego oraz stosowania  przepisów ustawy SENT . Zasób wiedzy praktycznej i teoretycznej  prowadzący nabyli poprzez wieloletnie doświadczenie  w obszarze spedycji i logistyki w trakcie pracy w Agencji Celnej oraz  służby na kierowniczych stanowiskach w strukturach Służby Celnej i Celno – Skarbowej. Służba w organach dotyczyła organizacji czynności kontroli realizacji przepisów ustawy SENT oraz w komórkach orzekających  UCS, w postępowaniach dotyczących kar pieniężnych co gwarantuje kompleksowe spojrzenie na realizacje obowiązków ustawowych .

Połączenie praktycznej informacji o przewozie towarów  z kontekstu spedytora , logistyka i przewoźnika z głęboką wiedza o ustawie , systemie i metodyce działania służb odpowiedzialnych za nadzorowanie SENT  dało w efekcie stworzenie szkolenia o dużej wartości edukacyjnej i praktycznej .

Zapis na szkolenie:

Referencje Klientów TSL Silesia Group:

Zapraszamy do współpracy!