Proponujemy Państwu przeprowadzenie Audytu prawidłowości obszaru przepisów Ustawy o monitorowaniu drogowego i kolejowego przewozu towarów i obrotu. Działania weryfikacyjne prowadzone przez naszych ekspertów będą skierowane na ocenę prawidłowości realizacji obowiązków nałożonych w/w ustawą .  

 

Poprawa organizacji pracy w dziale odpowiedzialnym za wykonanie obowiązków z zakresu SENT.  Audyt jest początkowym etapem eliminacji błędów i ustalenia procedur działania zgodnych z obowiązującymi przepisami.

  1. zgodności obecnego procesu pracy z przepisami ustawy SENT,
  2. sprawności i kompletności procesów przeprowadzanych w firmie,
  3. ryzyka wystąpienia kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy SENT,
  4. efektywności stosowanych trybu kontroli i nadzoru nad wykonywaniem przewozów i obrotu towarami podlegającymi monitorowaniu
  5. poprawności stosowanej dokumentacji handlowej i przewozowej dotyczącej obrotu towarami podlegających systemowi monitorowania przewozu i obrotu
  6. aktualności stosowanych metod rejestracji, aktualizacji i prowadzenia dokumentacji w ramach SENT
  7. zagrożeń wynikających z przyjętej organizacji procesów, ustaleń proceduralnych , istniejącej struktury podziału zadań i obowiązków.

Wykonany Audyt przyczyni się do poprawy organizacji pracy w dziale odpowiedzialnym za wykonanie obowiązków z zakresu SENT i będzie początkowym etapem eliminacji błędów i ustalenia procedur działania zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Oferowane usługi w zakresie Audytu są dopasowywane do zleceniodawcy działającego w konkretnych kontekstach gospodarczych. Dlatego przed rozpoczęciem czynności audytowych konieczne jest przeprowadzenie wizyty u zleceniodawcy

W jej trakcie eksperci na miejscu w przedsiębiorstwie zapoznają się , z wszelkimi szczegółowymi informacjami o działalności firmy w zleconym do kontroli zakresie. Powyższa wizyta służy dostosowaniu usługi do kontekstu organizacyjno- gospodarczego w którym działa Zleceniodawca . W jej wyniku będzie przygotowany plan oraz cele Audytu , uzgodnione przez obie strony. W sytuacji stwierdzenia  niezgodności z obowiązującym ustawodawstwem zostaną wskazane zalecenia dotyczące wymaganych poprawek w działalności firmy . W trakcie Audytu zostaną opisane obszary wymagające dodatkowych środków nadzoru , ograniczenia lub poszerzenia uprawnień pracowników a także zagadnienia które wymagają uzupełnienia wiedzy pracowników w ramach szkoleń .W tym zakresie nasza firma posiada szeroka ofertę szkoleniową z której możecie Państwo również skorzystać

Na zakończenie czynności sprawdzających zostanie sporządzony raport z Audytu, zawierający opis przeprowadzonych czynności, ocenę istniejącego systemu organizacji pracy w danym obszarze , diagnozę prawidłowości procedur wewnętrznych firmy oraz rekomendacje w zakresie koniecznych usprawnień procesów , procedur lub rozwiązań funkcjonujących w firmie.

Oferujemy kompleksową usługę dotyczącą przepisów ustawy o monitorowaniu  drogowego i kolejowego przewozu towarów i obrotu  , która obejmuje sprawdzanie czynności  audytowe  , szkolenie dla pracowników dostosowane do Państwa potrzeb w oparciu o wyniki audytu , jak również wsparcie doradcze w okresie poszkoleniowym . Oferta obejmuje również wszelkie działania z mocy upoważnienia w Państwa imieniu które wymagane sa w myśl przepisów SENT  

Insp. SCS w st. spoczynku, emerytowany funkcjonariusz Służby Celno Skarbowej, z doświadczeniem służby na wielu stanowiskach, w tym w dziale  orzecznictwa w zakresie kar pieniężnych z tytułu naruszenia ustawy o monitorowaniu przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowym i SENT) 

Zastępca dyrektora Agencji Celnej, Agent Celny z wieloletnim doświadczeniem  w zakresie obrotu towarowego, orzecznictwa w postepowaniu celno- podatkowym.(Egzamin Państwowy potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu Agenta Celnego 1993 ).